Go back

The Church (in Bratislava)

Eva Fabová STU - Slovak University of Technology in Bratislava, Fakulty of Architecture
Slovakia

Project idea

Človek žijúci v meste je každý deň obklopený nespočetným množstvom vnemov. Jeho vnútornú rovnováhu narúša zhon, stres, či hluk. Ľudia sú však bytosti duchovné, hľadajúce zmysel svojho konania. Potrebujeme sa aspoň nachvíľu utiahnuť od každodenných starostí do ticha, potrebujeme niekedy spomaliť, potrebujeme zažiť dotyk Transcendentálneho.
Moja diplomová práca sa sústredí na priestor uprostred štruktúry novnonavrhnutej mestskej časti, reagujúci na požiadavky človeka, ktorý potrebuje načerpať nové sily, človeka hľadajúceho podstatu bytia.
V centre pozornosti sa vypína sakrálny priestor - kostol, ktorý svojím riešením vytvára miesto na jednej strane pre komunitu veriacich a na druhej strane pre človeka hľadajúceho Boha i seba samého.

The human living in the city is surrounded every day by many impulses. Because of them the inner balance of him may be disturbed. But people are still spiritual beings seeking for the meaning of their lives. We need to leave the everyday problems aside and enjoy the silence, we need to slow down, we need to feel the touch of Transcendental.
My master thesis is focused on the space between blocks of new-designed city part. The space is created for those, who need to refresh and find the essence of being.

Project description

Rušné ulice, náhliaci sa ľudia, životom pulzujúce mesto. A v tom pauza, namiesto pravidelných blokov záplava stromov. Šum lístia pozýva človeka zanechať každodenné starosti a vstúpiť. Vojsť do pokoja. Medzi stromami sa tiahne línia, odhaľuje schodisko zarezávajúce sa do zeme. Za ním pomedzi koruny stromov sa vypína k nebu veža. Ona drží patronát nad svetom okolo. A práve jej patrí posledný pohľad predtým, než sa človek sledujúci líniu schodov vnára do podzemia.

Šero. A v ňom desiatky mihotajúcich sa svetielok. Pravouhlé steny ustupujú do úzadia, strácajú sa v prítmí a otvára sa kruhový priestor. Uptostred padá záves; clona, za ktorou sa skrýva malá kaplnka. Zhora dovnútra prechádza rozptýlené jemné svetlo. Všadeprítomné ticho núti človeka nachvíľu zastaviť, zamyslieť sa. Akoby čas prestal plynúť. Priestor pozývajúci “zažiť modlitbu, meditatívnosť, stíšenie, zážitok stretnutia s Absolútnom.”

Opustiť prítmie znamená vydať sa na púť za svetlom. Cesta stúpajúca nahor, otáčajúca sa. Po jednej strane svetlá mäkká línia kruhu, po druhej strane pravý uhol. A vtom sa zjavuje svetlo. Dlhá štrbina, cez ktorú sa slnko s námahou prediera dnu. Ale je tu, poteší ľudské srdce, je znakom nádeje, že tma raz pominie. Ako cesta stúpa, priestor sa otvára do výšky a svetla pribúda. Úzke žiarivé pásy pretínajú temnotu sťa meče. Kruh však nekončí, prevádza človeka ďalej. Práve tu cítiť vzájomný dialóg geometrie. Raz sú si kruh so štvorcom tak blízko, že človeku nechávajú len neveľký priechod, inokedy sa rozchádzajú a priestor medzi nimi narastá. Dynamika, premenlivosť, hra samotného priestoru a svetla.

Cesta nahor je na konci. Otvára sa priestor zaplavený svetlom, ktorý sa dvíha do výšky a uprostred visí kríž. Skláňa sa k zemi akoby sa jej chcel dotknúť. Kríž medzi nebom a zemou, kríž ktorý je cestou. „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ Tu prevláda ticho iné ako v podzemí, ticho prežiarené Svetlom. Putujúci tu nájde odpočinok pred tým, ako sa vráti naspäť ku svojmu každodennému životu.

Technical information

the diploma project is an architectural study consisting of concept schemes floor plans, sections, elevators, visualizations,

Co-authors

konzultant / consultant: Ing.arch. Jozef Bátor, PhD.