Architecture

WELLNESS HOTEL Prague 13

Ondrej Slavicek
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Czech Republic

Project idea

V lokalitě Centrálního parku MČ Praha 13 v kontaktu s plaveckým centrem byl navržen v rámci diplomové práce 5* Wellness hotel v klidové zóně pod rušnou ulicí Jeremiášovou na jižním svahu s výhledem do Prokopského údolí. Architektonickým záměrem bylo vytvořit jednoznačné rozčlenění Wellness a hotelové části, zároveň však jejich propojení. Proto vznikly čtyři hlavní objekty-3 pro hotel a jeden pro Wellness. Hotelové objekty mají podobný charakter a rastr členění fasády. Gradují zvyšováním podlaží směrem na západ kde je tato kompozice zakončena věží Wellnessu.
Objekt wellnessu se liší jak dispozičním tak materiálovým a fasádním řešením a plní jasně svou funkci prostoru pro relax a zábavu. Objekt porušuje osu hotelu vybočením, natočením na příjezdovou cestu a tím vybízí ke vstupu a dále pomyslně uzavírá a svojí prosklenou fasádou zastíněnou bílými lamelami, zakončuje celkovou architektonickou kompozici stavby.
Pro sjednocení těchto dvou rozdílných provozů, byla navržena podnož, v které se nacházejí garáže, vyrovnává výškové převýšení a propojuje obě dvě části. Na podnoži tak vzniká soukromí prostor pro návštěvníky hotelu. Nachází se zde terasa restaurace, propojující tunel Wellness a hotelu, terasy jednotlivých pokojů a venkovní bazén na východní straně hotelu.
Velikostně má hotel 84 pokojů (168 lůžek). Provoz hotelu je rozšířen o beauty, wellness, konferenční sály a restauraci.


eng
In the location of the Central Park of the Prague 13 district in contact with the swimming center, a 5 * Wellness hotel was designed as part of the diplom thesis. In a quiet zone below Jeremiášová Street on the southern side overlooking the Prokop Valley. The architectural intention was to create a clear division of the Wellness and Hotel parts, but at the same time to connect them. Therefore, four main buildings were created-3 for the hotel and one for Wellness. The hotel buildings have a similar character and raster division of the facade. They graduate by raising the floor to the west where this composition ends with the Wellness Tower.
The wellness building differs in both layout and material and façade solutions and clearly fulfills its function as a space for relaxation and entertainment. The building breaks the axis of the hotel by deviating, and with its glass facade shaded by white lamellas, completes the overall architectural composition of the building.
To unify these two different operations, a base was designed, in which there are garages, compensates for the height elevation and connects the two parts. This creates a private space for hotel visitors at the base. There is a terrace restaurant, connecting the tunnel Wellness and the hotel, terraces of individual rooms and an outdoor pool on the east side of the hotel.
The hotel has a size of 84 rooms (168 beds). The operation of the hotel is extended by beauty, wellness, conference halls and a restaurant.

Project description

Navržené řešení vychází z podmínek parcely a z požadavků zadání. Rozhodujícími faktory návrhu a zasazení stavby byl výrazně svažitý pozemek severo-jižním směrem a výhledy a napojení do Prokopského údolí. K vyrovnání výškových rozdílů byla navržena podnož, do které jsou situovány hlavní vstupy, vjezdy a komerční (beauty) prostory. Na tuto podnož jsou nasazené wellness a hotelové a objekty. Které mají hlavní fasády pokojů na jižní straně a dovolují příjemné výhledy do Prokopského údolí a také umožňují rozšíření relaxačních aktivit do zahrady před hotelem. Díky podnoži a orientaci hmot vzniká bariéra mezi rušnou ulicí Jeremiášovou a klidovou částí hotelu se zahradou a díky tomu nebudou hosté rušeni smogem a hlukem od silnice. Koncept domu polozapuštěného do terénu harmonicky komunikuje s okolní krajinou a díky rozdělení hmoty na 4 části nevzniká „neprůchodný monolit“ ale zajímavě kompozičně rozehraná hmota fasád zakončená gradující špičkou objektu Wellness části.

Hlavní příjezd je z jiho-západu pozemku, kde vzniká nová příjezdová cesta do garáží a na obratiště před hotelem. Odtud je po kamenném chodníku vstup k hlavním dveřím do objektu.


eng
The proposed solution is based on the conditions of the plot and the requirements of the assignment. The decisive factors in the design and installation of the building were the significantly sloping plot in a north-south direction and the views and connection to the Prokop Valley. To compensate for the height differences, a base was designed, into which the main entrances, entrances and commercial (beauty) spaces are located. Wellness and hotel and facilities are deployed on this base. Which have the main facades of the rooms on the south side and allow pleasant views of the Prokop Valley and also allow the extension of relaxation activities to the garden in front of the hotel. Thanks to the base and the orientation of the materials, a barrier is created between the busy Jeremiášová Street and the quiet part of the hotel with a garden, and thanks to this, guests will not be disturbed by smog and noise from the road. The concept of a semi-recessed house communicates harmoniously with the surrounding landscape and thanks to the division of the mass into 4 parts, an "impenetrable monolith" is created, but an interesting compositionally played mass of facades finished with the graduating top of the Wellness part.

Technical information

Volba konstrukčního systému vychází z dispozice, funkce a požadavků hotelu.
V návrhu je použita kombinace monolitického skeletového systému s průvlaky a obousměrně pnutými deskami a stěnového systému s prefabrikovanými panely.

Skeletový systém je použit v prvním nadzemním podlaží, kde je kladen důraz na variabilitu prostoru (podzemní garáže) a možnost vést instalace pod stropem. Stěnový systém je naopak použit ve vyšších podlažích, kde se nachází hotelové pokoje. Nosné stěny z vápenopískových tvárnic mezi pokoji mají dobré zvukově izolační vlastnosti a protipožární odolnost. Další výhodou je, že dojem hotelového pokoje neruší viditelné sloupy mezi příčkami. Modul pokoje se stal konstrukčním modulem.

Materiálové řešení:
Podnož v 1. NP je betonová obložená pohledovými kamennými deskami. Fasáda hotelové části je kompozičně orientována vertikálně a střídají se zde černé s bílými plochami omítky a dřevěné prvky stínících lamel a zastřešení teras.
V kontrastu je hmota Wellness části, která je na čtvercovém půdoryse se skleněnou fasádou stíněnou bílými lamelami ,které se v horní části postupně zvyšují.

eng
The choice of construction system is based on the layout, function and requirements of the hotel.
The design uses a combination of a monolithic skeletal system with girders and bidirectionally tensioned slabs and a wall system with prefabricated panels.

The skeletal system is used on the first floor, where the emphasis is on the variability of the space (underground garage) and the possibility of conducting installations under the ceiling. The wall system, on the other hand, is used on the higher floors where the hotel rooms are located. The load-bearing walls made of sand-lime blocks between the rooms have good sound-insulating properties and fire resistance. Another advantage is that the impression of the hotel room is not disturbed by the visible columns between the partitions. The room module became a construction module.

Material solution:
The base on the 1st floor is concrete lined with exposed stone slabs. The façade of the hotel part is compositionally oriented vertically and alternates black with white plaster surfaces and wooden elements of shading slats and terrace roofing.
In contrast is the mass of the Wellness part, which is on a square floor plan with a glass facade shaded by white lamellas, which gradually increase in the upper part.

Documentation

Show PDF 1Show PDF 2Show PDF 3

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.