Urban Design and Landscape

Obnova starých lázní Běloves

Patrik Jirman
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Czech Republic

Project idea

Předmětem diplomové práce je revitalizace, asanace a dostavba starého komplexu lázní Běloves v Náchodě. Areál lázní se nachází na rozhraní sídla s krajinou, je v těsném kontaktu s přírodním parkem Březinka a řekou Metuje. Po 24 let jsou tyto lázně nefungující a zchátralé. V současné době probíhá demolice několika lázeňských budov, které byly v havarijním stavu.

The subject of this thesis is revitalization, sanitation and completion of the old Běloves spa complex in Náchod. The location of the spa is at the interface of the inhabited area and the landscape bordering with natural park Březinka and river Metuje. For 24 years this spa are dysfunctional and dilapidated. Buildings in disrepair are currently being demolished.

Project description

Cílem práce je vyhodnocení stávajícího stavu území a následné navržení nového lázeňského komplexu, který by navrátil zpět do města Náchod lázeňský život. Téměř celé území se nachází v záplavové oblasti, které je nutné chránit protipovodňovým valem. Z toho také vyplývá základní myšlenka mého návrhu, kde tento val tvoří hranici lázeňského komplexu. Ze stávajících budov jsem se rozhodl zachovat stávající kolonádu s prameníkem a lázeňskou budovu Helena I, kterou doplňuji o další budovy pro lázeňské procedury, lůžkovou část, stravování a také ubytování. Toto ubytování se nachází v nedalekém svahu, východně od lázní a není předmětem diplomové práce. Dále se se diplomová práce soustředí na detailnější zpracování veřejných prostorů s přiléhajícími objekty. Součástí práce je také návrh prvků mobiliáře a zeleně, koncepce technické a dopravní infrastruktury.

The goal of this thesis is evaluation of the current state of the territory and subsequent design of new spa complex, which would restore the spa life to the town of Náchod. Nearly entire area is located in floodplains, therefore it is necessary for it to be protected by a flood wall. The basic idea of my proposal is to use the flood wall as a border of the spa complex. Out of the current buildings i decided to preserve the existing colonnade with a spring and a building Helena I, to which i will add a building for spa treatment, a bed section, a catering section and accommodation. The accommodation is located in a nearby slope, east of the spa, and is not a subject of this thesis. Furthermore, the thesis focuses on more detailed processing of public spaces with adjacent objects. Part of the thesis is also design of furniture and green elements, concept of technical and transport infrastructure.

Technical information

není blíže specifikováno

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.