Architecture

Výstavní pavilon Holešovice | Exhibition pavilion Holešovice

Šimon Bukovský
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Czech Republic

Project idea

Půdorys stavby vychází z trojúhelníku, jehož strany jsou nahrazeny oblouky. Hlavní osa stavby je shodná s osou hlavní přístupové Bruselské cesty, ze které stavba gradací vybíhá do prostoru. Do jednoduchého vytažení hmoty ze země se zařezávají stěny, které běží po půdorysných obloucích a s postupem po oblouku se stále více naklánějí a zařezávají do stavby. Vzniká tak velmi dynamická hmota, které dominuje plášť z lesklých barvených hliníkových trojúhelníků. Celková dynamika je navíc ještě podpořena prosklenými plochami ve tvaru kapek. Celková struktura je velmi organická a neotřelá. Umístěním na velké vodní ploše navíc získává přidanou hodnotu v odrazech z různých úhlů pohledu.

The ground plan of the building is based on a triangle whose sides are replaced by arches. The main axis of the building coincides with the axis of the main access road from Brussels, from which the building runs into space. To simply pull the mass out of the ground, walls are cut that run along the ground planar arches and, as the arc progresses, they are increasingly tilted and cut into the building. This creates a very dynamic mass, which is dominated by shiny colored aluminum triangles. The overall dynamics is further enhanced by glazed surfaces in the form of drops. The overall structure is very organic and novel. Moreover, by placing on a large water surface, it gains added value in reflections from different angles.

Project description

Pod cípem stavby, který se napojuje na Bruselskou cestu, najdeme krytý vstup určený ke shromažďování. Po vstupu do objektu se nalezneme v majestátní a elegantní vstupní aule s pokladnou a šatnou. Aula rovněž umožňuje odpočinek ve velkém množství odpočinkových koutů. Z auly se dále můžeme vydat několika směry. Dvě horizontální chodby při krajích objektu nás dovedou k hlavnímu výstavnímu sálu s přirozeným osvětlením, dále k malému sálu na umělé osvětlení a v neposlední řadě také ke třem konferenčním sálům v celkové kapacitě 585 osob, které jsou schovány ve zbylých dvou cípech stavby. Poslední komunikační tok z auly je vertikální a spojuje všechny nadzemní podlaží. Ve 2.NP najdeme administrativu pavilonu a další odpočinkové kouty. 3.NP pak nabízí nádhernou kavárnu s 360 stupňů výhledem na aulu i výstavní sál. Podzemní podlaží skýtá rozlehlé výstavní prostory na umělé osvětlení, depozitář a technické zázemí. Všechna podlaží jsou samozřejmě propojena také skleněným výtahem probíhajícím výstavními sály. Poslední prostředek vertikální komunikace je rampové schodiště, které propojuje všechny velké výstavní sály i kavárnu a nabízí pohledy na exponáty z různých úhlů pohledu.

Under the tip of the building, which connects to the Brussels Road, we find a covered entrance for collection. After entering the building we find in the majestic and elegant entrance hall with cash register and dressing room. The auditorium also allows you to relax in a large number of rest areas. From the auditorium we can go in several directions. Two horizontal corridors along the edges of the building lead us to the main exhibition hall with natural lighting, to a small hall for artificial lighting and last but not least to three conference halls with a total capacity of 585 persons, which are hidden in the other two corners of the building. The last communication flow from the auditorium is vertical and connects all aboveground floors. On the second floor you will find the pavilion administration and other rest areas. The 3rd floor offers a wonderful café with a 360 degree view of the auditorium and exhibition hall. The underground floor offers large exhibition space for artificial lighting, depository and technical facilities. All floors are of course connected by a glass elevator running through the exhibition halls. The last means of vertical communication is a ramp staircase that connects all large exhibition halls and a café and offers views of exhibits from different angles.

Technical information

Konstrukce je tvořena prostorovou příhradovinou kombinovanou s GFRC kompozitními panely, která je podepřena ocelovými sloupy. Plášť je pak tvořen trojúhelníkovými hliníkovými pláty z Alucobondu (měděný odstín), které jsou ohýbány pomocí MPF Technologie, a jsou kotveny ke GFRC panelům pomocí terčů. Ke zvýraznění struktury v noci slouží voděvzdorné LED pásky integrované do GFRC panelů. Podzemní konstrukce a konstrukce jádra je ze železobetonu. Podhledy jsou akustické a zaskleno je izolačními trojskly.

The structure consists of a spatial lattice combined with GFRC composite panels supported by steel columns. The sheath is then made of triangular aluminum plates made of Alucobond (copper shade), which are bent by MPF Technology and are anchored to the GFRC panels by targets. Waterproof LED strips integrated into GFRC panels are used to highlight the structure at night. Underground and core structures are made of reinforced concrete. The ceilings are acoustic and glazed with insulating triple glazing.

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.