Architecture

Café Magnet

Tereza Nesrstová
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Czech Republic

Project idea

Zadání projektu je ideový návrh objektu kavárny s venkovní terasou a veřejným hygienickým zařízením na místě bývalé márnice a domku pro hrobníka v Parku Josefa Hory v Roudnici nad Labem. Cílem návrhu je poskytnout návštěvníkům dosud chybějící zázemí pro setkávání a rozšířit tak možnosti využití parku. Kavárna bude sloužit jako zázemí pro rodiče s dětmi u nedalekého dětského hřiště, cyklisty, ale i pro obyvatele Roudnice nad Labem.

The project award is an ideological design of the café building with an outdoor terrace and public sanitary facilities on the site of a former morgue and a house for a gravedigger in Josef Hora Park in Roudnice nad Labem. The proposal aims to provide visitors with a yet-to-be-missed meeting ground to broaden the possibilities of using the park. The cafe will serve as a backdrop for parents with children at a nearby children's playground, cyclists, as well as residents of Roudnice nad Labem.

Project description

Koncept stavby vychází z místa jako kontrast parku s okolní prvorepublikovou zástavbou, kdy bylo třeba respektovat atmosféru zažitého parku a zároveň konfrontovat zástavbu města. Objekt je tvořen jako dominanta parku a slouží tak i jako orientační bod v parku. Základní hmotu prorážejí paprsky slunce z jihu a vytváří tak v budově dva světlíky, kdy jeden světlu ustupuje a druhý se vztahuje k nebi. Člověk je tudíž nucen pohlédnou ven až když je v prostoru. Větší okna jsou směrována na výhledy na dětské hřiště, věž barokního kostela Narození Panny Marie a menší okna směrem na cestu z jihu.


The concept of construction comes from the site as a contrast to the park's surrounding first-republic development when the atmosphere of the park had to be respected while confronting the city's development. The object is made up of the dominance of the park and thus also serves as a landmark in the park. The basic matter is pierced by rays of the sun from the south, creating two skylights in the building, with one light receding and the other extending to the sky. Thus, one is forced to look out only when in space. Larger windows are directed to views of the children's playground, the tower of the Baroque Church of the Nativity of the Virgin Mary and smaller windows towards the road from the south.

Technical information

Vstup do budovy je zvýrazněn vtáhnutím konstrukce dovnitř. V přízemí se nachází zázemí kavárny s barem včetně přípravny jídla, mytí bílého nádobí, skladu na biologický odpad, zázemí pro personál s kuchyňkou, šatnou a vlastním hygienickým zařízením a prostor pro návštěvníky. Dále je zde společné hygienické zařízení pro návštěvníky kavárny a návštěvníky parku s odděleným provozem. Schodištěm se dostaneme do galerie, kde je umístěna většina prostoru pro sezení. Tento prostor může být využit i jako výstavní prostor.

Konstrukce je řešena jako betonová skořepina podepřená jedním sloupem. Jako vnější povrchová úprava je zvolena hliněná omítka.


The entrance to the building is highlighted by pulling the structure in. On the ground floor is the café's ground floor with a bar including food preparation, washing of white dishes, a bio-waste warehouse, facilities for staff with a kitchenette, a dressing room, and sanitary facilities, and space for visitors. There is also a common sanitation facility for cafe visitors and park visitors with separate operations. Through the staircase, we reach the gallery, where are most of the seating space. This space can also be used as an exhibition space.
The structure is handled like a concrete shell supported by one pillar. Clay plaster is chosen as the external finish.

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.