Späť

RD Vokovice

Projektová kategória - Rd

Igor David 48 rokov, architekt
ČVUT FA - CTU Prague - Faculty of Architecture
Česká Republika

Místo realizace

Půlkruhová 182/49, Praha 6 – Vokovice

Investor

Soukromá osoba

Dodavatel

REKOSTA Plus s.r.o.

Datum dokončení projektu

12/2016

Idea projektu

Projekt novostavby moderního rodinného domu v původní zástavbě Vokovic. Základní ideou návrhu domu je náležitost. Náležitost hmotou a moderní koncepcí k tradiční vilové zástavbě. Základní hmota domu a stanové střechy odpovídá okolním domům a jejich rytmu v uliční frontě. Domníváme se ale, že nová architektura má také přinést něco nového, současného, moderního. Způsob života se neustále proměňuje a domy by měly tyto změny reflektovat.

Project of a new family house among the traditional buildings of Vokovice. The basic idea of a design of the house is belongness. The belongness of mass and modern form within the traditional housing. The basic form of the house and tent shape roof corresponds to the surrounding houses and their rhythm in the street front. We think the new architecture is supposed to bring also something new, contemporary and modern. The way of life is constantly changing and houses should reflect these changes.

Popis projektu

Umístění domu na pozemku i hmotové řešení splňuje požadavky dle stanoviska Odboru územního rozvoje Praha 6 č.j. OUR/965/14 ze dne 25.8.2014. Umístění domu na pozemku respektuje osazení původního domu a z větší části zachovává jeho půdorysnou stopu. Také hmota domu vychází z původního domu – dům o čtvercové půdorysu je zastřešen stanovou střechou. Výška hřebene je na spojnici hřebenů sousedních domů. Zároveň umístění domu na pozemku dodržuje ustanovení prováděcí předpisy stavebního zákona i ustanovení vyhlášky Hl. m. Prahy č.26/1999.
Základní hmotu domu tvoří kvádr o čtvercové půdorysu zastřešený stanovou střechou. Dům je omítnutý světle šedou až pískovou omítkou. Střešní krytinu tvoří cementovláknité, tmavěšedé šablony. Vikýře ve střeše jsou celoplošně oplechované titanzinkovým plechem. Ten je použit i na ostatní klempířské prvky. Okna v přízemí orientovaná do zahrady budou francouzská s přímým přístupem na terasu. Okna budou z borovicových europrofilů.
Dispozice jsou rozděleny do třech podlaží. V suterénu je umístěna garáž pro dva osobní automobily a technické zázemím domu. V přízemí obývací pokoj, kuchyně s jídelnou a pracovnou a v prvním patře je klidová zóna domu v podobě ložnice a dětských pokojů. V podkroví bude přístupná univerzální herna.

The position of the house on the land and the mass solution meets the requirements of the Department of Territorial Development Prague 6 File no. OUR / 965/14 of 25.8.2014. The location of the house on the site respects the original house's installation and, for the most part, retains its ground plan. Also the mass of the house comes from the original house - a house with a square ground plan is roofed by a tent roof. The ridge height is at the ridge joints of neighboring houses. At the same time the placement of the house on the land complies with the provisions of the implementing regulations of the Building Act as well as with the provisions of Decree Hl. of the City of Prague No 26/1999.
The base of the house consists of a square with a square ground plan covered with a tent roof. The house is plastered with light gray to sandy plaster. Roofing is made of cement-fiber, dark-gray plates. The dormer in the roof is full of titaniumzinc sheet metal. It is also used for other tinning elements. The windows on the ground floor facing the garden will be french doors with direct access to the terrace. Windows will be made of pine europrofiles.
Layouts are divided into three floors. In the basement there is a garage for two cars and a technical background of the house. On the ground floor there is a living room, a kitchen with a dining room and a work area, and on the first floor there is a quiet area of ​​the house in the form of a bedroom and children's rooms. In the attic there is universal playroom.

Technické informácie

Dům bude založen na základových pasech z prostého betonu. Suterén bude vyzděn z betonových tvarovek opatřen tepelnou izolací – extrudovaným polystyrenem tl. 200 a následně odizolován proti zemní vlhkosti a pronikání radonu dvěma modifikovanými asfaltovými pásy. Částu suterénu jež budou nad teréne budou obloženy pásky z lícových cihel. Nadzemní obvodové zdivo bude z cihelných bloků Heluz Family tl. 300mm, které budou opatřeny kontaktní tepelnou izolací z minerální vlny tloušťky 200mm. Vnitřní příčky budou cihelné v suterénu z betonových tvarovek.
Stropy domu vytvoří prefabrikované železobetonové panely spirol, zalité žb věncem. Na stropech ve všech podlažích je souvrství tvořící těžkou plovoucí podlahu.
Konstrukce krovu je tradiční. Její základ tvoří stojátá stolice jejíž sloupky mají oporu ve stropní konstrukci 2.np. Stolice podepírá jak krokve zastřešení základní hmoty krovu tak spolu s krajními sloupky vrcholové vaznice zastřešení ryzalitů. Střešní plášť je zateplený minerální vlnou. Střešní krytinu tvoří cementovláknité šablony pod nimiž je větraná mezera a pojistná paropropustná izolace.
Okna jsou dřevěná z europrofilů zasklená izolačním trojsklem. Okapnička rámu i křídla je hliníková. Vnější zábradlí budou ocelové, pozinkované s práškovou barvou. Madlo zábradlí bude dřevěné

The house will be based on plain concrete slabs. The basement will be made of concrete blocks with thermal insulation - extruded polystyrene 200 and then insulated against ground moisture and penetration of radon with two modified asphalt bands. Part of the basement that will be over the terrain will be lined with brick strips. Above-ground perimeter masonry will be made of brick blocks Heluz Family tl. 300mm, which will be provided with 200mm thermal insulation mineral wool insulation. The internal partitions will be brick in the basement of concrete fittings.
The ceilings of the house create prefabricated reinforced concrete panels Spirol, embedded in a wreath. On the ceilings on all floors there is a stack forming a heavy floating floor.
The roof structure is traditional. Its base consists of a standing stool whose columns have a support in the ceiling structure 2.np. The stools support both the rafters roofing of the basement of the truss and along with the outer pillars of the top purlins of the roofing of the engravings. The roof is insulated with mineral wool. Roofing is made of cement-fibrous templates under which there is a ventilated gap and insulating vapor permeable insulation.
The windows are wooden from Europrofil glazed with insulating triple glazing. The frame of the frame and the wings are aluminum. The outer railing will be steel, galvanized with powder paint. The railing handrail will be wooden

Co-autori

David architekti s.r.o.