نتایجInspireli Awards 2015 - INSPIRELI AWARDS 2016

مسابقه اینسپایرلی یکی از موفقترین مسابقات حمایت کننده استعدادهای جوان معماری و طراحی از دوره اول بوده است

مسابقه سال 2015 دارای بیش از 250 شرکت کننده از 25 کشور و 45 دانشگاه جهان بوده است< شرکت کننده هایی که 580 تصویر را در سایت بارگذاری کرده و 18527 رای دریافت کرده اند. 50 مسابقه دهنده از 11 کشور و 17 دانشگاه برای فینال انتخاب شدند. برندگان توسط هیئت بیست و پنج نفره داوران متشکل از شش کشور انتخاب شدند. شرکت کننده هایی از چین و جمهوری چک برنده شدند و مسابقه دهنده ای از اردن نیز دررای گیری عمومی برنده شد

شرکای اصلی مسابقه

دیگر شرکای مسابقه

برندگان

Jakub Hoffmann

1. مکان

22 رای ها از داوران

جایزه:

 • مکان اول INSPIRELI AWARDS 2015 - جایزه بین المللی توسط داوران جهانی
 • تندیس منحصربقرد استعداد معماری طراحی شده توسط بورک سیپک
 • Apple iPad
 • نرم افزار برای معماران ArchiCAD 19 CZ

Yaojian Guo

2. مکان

20 رای ها از داوران

جایزه:

 • مکان دوم INSPIRELI AWARDS 2015 - جایزه بین المللی توسط داوران جهانی
 • Apple iPad
 • نرم افزار برای معماران ArchiCAD 19 CZ

Renata Horová

3. مکان

17 رای ها از داوران

جایزه:

 • مکان سوم INSPIRELI AWARDS 2015 - جایزه بین المللی توسط داوران جهانی
 • نرم افزار برای معماران ArchiCAD 19 CZ

برنده رأی گیری عمومی

Nermeen Alawneh

1. مکان

3 984 رأی های عمومی

جایزه:

 • برنده عمومی جایزه اینسپایرلی 2015
 • Apple iPad

برنده رای دهنده

Vilija Žukauskaitė

جوایز:

 • Apple iPad

فینالیست های 2015

نامزدهای نهایی اولین دوره جایزه سالانه اینسپایرلی :

 • 35 شرکت کننده از رای های معماران و طراحان کسانی که حرفه ای بودن را میغهمند و رای شان از تجربه و حرفه ای گری بودنشان جدا نمیشود
 • 5 شرکت کننده از رای های مردمی که مهم است مخاطب این معماری و طراحی کسی که سفارش میده و استفاده میکنه
 • 10 شرکت کننده که کارت بورک سیپک رییس هیئت داوران را بدست آورده اند کسی که شخصیت جهانی در طراحی و معماری دارد

برنده توسط هیئت منصفه جهانی و بی طرف انتخاب شد.

این تصویر جوانمردانه ای از استعدادهای جوان معماری و طراحی را تضمین میکند بدون مشخصه های قبلیشان


فینالیست ها

(حالت راندوم)

Michael Baránek

MgA. Michaela Sekerová

Jakub Vašek

Zlatomíra Cirhanová

Pavel Malček

Siarhei Kuratski

Ahmad Al-Hammouri

Veronika Belozorova

Matyáš Gál

Lubov Angelova

Andriy Golub

Záviš Unzeitig

Yuzdzhan Turgaev

Ing. arch. Jan Počepický

IGOR SHAMANOUSKI

norberto miranda

Ing. arch. Petr Veselý

Lucie Šponarová

Jiří Nosek

Jan Antoš

David Bozděch

Markéta Poláková

Yanni Su

Ing. arch. Štěpán Braťka

Alexander Livencev

Adam Kolbábek

Petra Filipovská

Ing. arch. Miroslava Karasová

Aneta Pilušová

HOLOVATIUK ALINA

Malgorzata Jankowska

Ing. arch. Eva Veřtátová

Jan Ptáček

Aleksandra Sikora

Kristina Golub

Ulia Strapko

MgA. Kateřina Zemánková

Josef Černý

Ing. Cyprián Gura

Marek Novák

Jakub Novotný

Linda Yan

Vojtěch Jeřábek

Gabriela Baňařová

Lucie Kutílková

Adina Cozer


نیمه نهایی

(از قدیمی ترین)

Muneeb Ahmed

Jaroslav Dědič

Klára Křivánková

Rafael Hintersteiner

Aliya Zhumadil

Ing. arch. Ondřej Polehňa

Renata Horová a Kateřina Pazourková

ALEXANDER SADYKOV

Petr Vošmik

Vladislav Sidorov

Rostislav Stephanovich

Ing.arch.Nikola Kopřivová

Martina Košařová

Maksim Luzin

Lenka Hudeková

Václav Mašek

Matej Procházka

veronika karchmit

Irene Kulazhenko

Aviel Maftsir

Julius Liška

Daria Mandzik

Lukáš Bakši

BC Anton Lukáč

Anastasiya Reznichenko

Sara Spadoni

Pavel Ausiukevich

Mikuláš Novotný

Radka SRAMKOVA

Victor

Przemyslaw Wilk

Markéta Ekrtová

Filip Hermann

HADJ SMAHA LYAZID

Hanna Kurlovich

Tomas Zavoral

هیئت داوران حرفه ای در مسابقه سال 2015

Prof. Dr. Ing. arch. Bořek Šípek

Czech republic, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek

Czech republic, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Ing. arch. Josef Pleskot

Czech republic, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Ing. Arch. Králik Ľubomír

Slovakia republic, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Ing. arch. Ľubomír Závodný

Slovakia republic, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Jürgen Mayer

Germany, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Piva, Paolo o. Univ.-Prof. Mag.arch.

Italy, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Prof. Cees Dam

Netherlands, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

prof. Atsushi Kitagawara

Japan, Asia

نمایش پروفایل اینسپایرلی

arch. Kohki Hiranuma

Japan, Asia

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Ing. Arch. Jan Benda, PhD.

Canada, North America

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Ing. Arch. Ivana Bendová, PhD.

Canada, North America

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Ing. Arch. Eva Le Peutrec

New Caledony, Oceania

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Nico van der Meulen

Republic of South Africa, Africa

نمایش پروفایل اینسپایرلی

prof. Corbett Lyon

Australia

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Ing.Arch. Martin Dudasko

Australia

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Alberto Kalach

Mexico, North America

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Ing. arch. Michal Postránecký

USA, North America

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Mr. Vo Trong Nghia

Vietnam, Asia

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Prof. François Valentiny

Luxembourg, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Felipe Mesa

Colombia, South America

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Mgr. A. Petr Kolář

Czech Republic, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Tomasz Konior

Poland, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Robert Konieczny

Poland, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی
w