Lávka přes řeku Lubinu v Příboře

Kategorie projektu - N

Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek architekt

Místo realizace

Město Příbor

Investor

Město Příbor
náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor

Dodavatel

Blank Tej architekti
Nad Tratí 386/15
Praha 6
16000

Datum dokončení projektu

Listopad 2018

Idea projektu

most jako kámen položený přes vodu
most lapidární
most socha - socha mostu
most jako městská scéna
most jako přehlídkové molo
most jako místo událostí
most z ušlechtilých materiálů

Popis projektu

most jako kámen položený přes vodu
Lávka přes řeku Lubinu v Příboře je jedinečná segmentová konstrukce první svého druhu na území ČR. Lávka je navržena jako prostý nosník o rozpětí 35 metrů, který je vytvořený sepnutím 5-ti dvoukomorových segmentů délky 7,2 m, šíře 2,5 m a výšky 0,8 m. Ze statického hlediska má nosná konstrukce unikátní štíhlostní poměr výšky ku délce 1:44.
Jako konstrukční materiál byl použit UHPFRC třídy C110/130 s rozptýlenou ocelovou výztuží, který byl vyvinut v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze. UHPFRC (ultra-high performance fiber reinforced concrete) je nový vysokohodnotný cementový kompozitní materiál. Jeho mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku 120-180 MPa, tahu za ohybu cca 20-40 MPa) a zpracovatelnost, umožňují navrhovat nové konstrukce specifických parametrů a tvarů. Současně je zásadní pro využití velmi vysoká trvanlivost násobně převyšující běžný beton. Díky výjimečné trvanlivosti a odolnosti může být povrch konstrukce přímo pochozí bez dodatečných hydroizolací a krycích povrchů. Objem lávky je vylehčen dvaceti rozměrnými polystyrenovými bloky. Jedná se tak o skrytou roštovou konstrukci tvořenou systémem vzájemně působících podélných a příčných žeber.
Segmenty lávky jsou podélně sepnuty předpínacími lany vedenými v podélných žebrech vnitřního roštu. Předpětí je, netradičně pro segmentové konstrukce, řešeno zvedanými kabely parabolického průběhu. Na lávce je navržen unikátní vícenásobný systém ochrany předpínacích lan. Lávka je uložena na opěry pomocí dvojic ocelových válcových ložisek průměru 200 mm. Spodní stavba mostu je řešena standardními železobetonovými opěrami s kolmými křídly. Stavba je založena na mikropilotách.
Zábradlí mostu je tvořeno nerezovými sloupky s masivním dubovým madlem.


a bridge as a stone laid over the water
The footbridge over the Lubina River in Příbor is a unique segmental construction, the first of its kind in the Czech Republic. The footbridge is designed as a simple beam with a span of 35 meters, which is created by the closure of 5 double-chamber segments of 7.2 m in length, 2.5 m in width and 0.8 m in height. From a static point of view, the structure has a unique slender ratio of 1:44.
The structural material used was UHPFRC class C110 / 130 with dispersed steel fibers, which was developed at the Klokner Institute of the Czech Technical University in Prague. The ultra-high performance fiber reinforced concrete (UHPFRC) is a new high performance cement composite material. Its mechanical properties (compressive strength 120-180 MPa, bending tensile strength approx. 20-40 MPa) and workability allow us to design new constructions of specific parameters and shapes. At the same time, the service life far exceeds similar structures of conventional concrete. Thanks to its exceptional durability, the surface of the structure can be walked on without additional waterproofing and covering surfaces. The footbridge volume is lightened by twenty large polystyrene blocks.

The segments are longitudinally clamped by prestressing cables guided in the longitudinal ribs of the inner grate. Prestressing is, unconventionally for segmented structures, solved by raised cables of parabolic course. A unique protection system of prestressing ropes is designed on the footbridge. The bridge is supported on supports by means of pairs of 200 mm cylindrical roller bearings.
The bridge railing is made up of stainless steel posts with a massive oak handle.

Technické informace

Lávka přes řeku Lubinu v Příboře je jedinečná segmentová konstrukce z UHPFRC (ultra-high performance fiber reinforced concrete) první svého druhu na území ČR. Použití UHPFRC umožňuje navrhovat nové konstrukce specifických parametrů a tvarů.
Ze statického hlediska má nosná konstrukce unikátní štíhlostní poměr výšky ku délce 1:44. Díky výjimečné trvanlivosti a odolnosti UHPFRC může být povrch konstrukce přímo pochozí bez dodatečných hydroizolací a krycí povrchů. Na lávce je navržen vícenásobný systém ochrany předpínacích lan použitý poprvé v ČR.

The bridge over the Lubina River in Příbor is a unique UHPFRC (ultra-high performance fiber reinforced concrete) segmental structure of its first kind in the Czech Republic. The use of UHPFRC makes it possible to design new structures of specific parameters and shapes.
From a static standpoint, the supporting structure has a unique slender-to-length ratio of 1:44. Due to the exceptional durability and durability of the UHPFRC, the surface of the structure can be walked directly without additional waterproofing and covering surfaces. A multiple corrosion protection system of steel presstresing is used for the first time in the Czech Republic on the footbridge.