Indiánská loď

Kategorie projektu - R

Dalibor Hlaváček, Ludvík Holub / idhea architekti architekt

Místo realizace

Praha 5 – Hlubočepy

Investor

soukromý investor

Dodavatel

Landker, s.r.o.
Jana Zajíce 184/19, 170 00 Praha 7 – Bubeneč

Datum dokončení projektu

Leden 2018

Idea projektu

Vila byla postavena v roce 1936 dle návrhu architekta Vladimíra Grégra, významného českého architekta a vnuka známého novináře a politika. Jedná se o vilu ve funkcionalistickém stylu s výraznými rustikálními prvky včetně zužujících se obvodových stěn, hrubé škrábané omítky a dřevěných obkladů. Rekonstrukce spočívala v očištění domu od necitlivých nánosů z 80. let, vyzdvihnutí unikátních prostorů i architektonických detailů a navrácení tomuto architektonickému skvostu ztracenou slávu.

/////

The villa was built in 1936 according to the design of a noted Czech architect Vladimír Grégr, grandson of a well-known journalist and politician. Built in functionalist style, the villa has significant rustic elements including slanting exterior walls, rough dragged work and wooden casing. In the framework of maximum respect to the original character of the house, the modifications include removal of the accumulation of insensitive silt of the 80s, highlighting the unique spaces and architectural details, and returning lost glory to this architectural gem.

Popis projektu

Tvorbu Vladimíra Grégra zásadním způsobem ovlivnil jeho pobyt v USA, kde ho inspirovaly romantické haciendy kalifonských filmových hvězd. Na základě této zkušenosti navrhoval domy ve stylu aerodynamického funkcionalismu a rozvíjel romantické tvarosloví inspirované Janem Kotěrou nebo právě zmíněným novošpanělským stylem. Příležitost uplatnit tento přístup získal na pražském Barrandově, kde vznikly z iniciativy bratří Havlů filmové ateliéry i vyhlídková restaurace. Stavitel Havel si přál, aby na tyto stavby navázaly luxusní rezidence vystavěné podél úzkých barrandovských ulic. Oslovil proto řadu architektů, mezi nimi i Vladimíra Grégra, který postupně na Barrandově vystavěl sedm vil. Jeho styl totiž zřejmě nejlépe konvenoval romantickému charakteru území i vkusu české filmové smetánky, která chtěla bydlet jako holywoodské hvězdy. Dostali jsme příležitost podílet s na rekonstrukci jedné z těchto vil, které se přezdívalo Indiánská loď.

Indiánská loď je bývalá vila diplomata Růžičky. Jedná se o pečlivě komponované podélné těleso umístěné na jihovýchodním svahu, orientované souběžně s ulicí Barrandovská. Vnitřní dispozice je výrazně směřovaná do zahrady, obracejí se do ní všechny pobytové místnosti – převýšený obývací pokoj, jídelna a knihovna v přízemí, tři ložnice a koupelna v horním podlaží. Naopak obslužné místnosti a chodby jsou orientovány severozápadním směrem k ulici, což se propisuje i do strohého řešení uliční fasády.

V rámci prací na projektu jsme se snažili o zachování všeho podstatného a odstranění všeho zbytečného. Cílem bylo, aby si dům zachoval svojí identitu a kvalitu, zároveň aby reagoval na potřeby dnešní doby. Díky venkovnímu výrazu byl dům prohlášen za kulturní památku a my jsme se snažili, aby jeho unikátní figura, okenní výplně, charakter omítky i architektonické detaily zůstaly zachovány. Zároveň ale bylo nutné se vypořádat se stavebně-technickými problémy, které plynuly z použitých dobových konstrukcí a materiálů.

Kvalita celé rekonstrukce spočívá v pokoře k původnímu řešení. Snažili jsme se zachovat krásu i historickou hodnotu domu a zároveň naplnit současné estetické, funkční i technické požadavky, aby mohl dům i jeho obyvatelé plnohodnotně žít.

/////

Vladimír Grégr’s work has been strongly influenced by his stay in the United States and the inspiration from the romantic haciendas of the Californian movie stars. Based on this experience he started designing aerodynamic functionalist houses. He also started developing a rather romantic shape morphology inspired not only by the mentioned Neo-Spanish style, but also by Jan Kotěra. The first opportunity to use his new approach was at Barrandov in Prague, where the Barrandov Film Studios and a sightseeing restaurant were built at the impulse of Havel brothers. The builder and developer Mr. Havel wished for the studios to be complemented by luxury residences built along the narrow Barrandov streets. He approached a number of architects, among them Vladimír Grégr, who gradually built seven villas in the location. Most likely it was Grégr’s style, that most corresponded both with the romantic surroundings and the taste of the Czech film stars, who wanted to live like their famous Hollywood counterparts. We had the opportunity to participate in the renovation of one of these villas nicknamed Indian Ship.

The Indian Ship used to belong to diplomat Růžička. It is a carefully composed lengthwise shell placed onto the south-east Barrandov slope, parallel to the Barrandovská Street. The interior layout is strongly oriented towards the garden, all the residential rooms – the super-elevated living room, dining room and library on the ground floor, and the three bedrooms and bathroom on the first floor, are facing it. On the other hand, the utility rooms and hallways are Northwest oriented, facing the street, which also shows in the stern character of the street façade. During the project we tried to preserve all that was important and remove everything useless. The aim of the project was to preserve the identity and quality of the house, while reacting to the needs of the present era.

Based on its exterior character, the villa was listed as architectural monument and we tried to save its unique figure, window panes, façade character and architectural details. At the same time, it was necessary to deal with the building and technical challenges arising from the used constructions and materials of the time.

We endeavored to save the beauty and historic value of the house and at the same time to fulfil the present aesthetic, functional and technical requirements necessary for the full-fledged life of the house and its inhabitants.

Technické informace

Dům byl navržen jako železobetonový skelet s výplní z dutinových tvárnic. Práci na projektu předcházel stavebně-technický průzkum, měření prostupu tepla oken a stěn a termovizní snímkování. Měření ukázalo výrazné tepelné mosty z důvodu skeletové nosné konstrukce, nedostatečné tepelně-technické parametry střechy a vlhkost stěn v podzemním podlaží, na druhou stranu součinitel prostupu tepla oken se ukázal jako překvapivě dobrý. Na základě těchto zjištění a s cílem zajištění kvalitního vnitřního prostředí domu jsme přistoupili k úpravám, které spočívaly ve výměně novodobé skladby střechy, zateplení fasády 5-ti centimetry izolantu a v kombinaci hydroizolačních a technických opatření, které měly zajistit využitelnost podzemního podlaží, což v původním stavu nebylo možné. Zároveň jsme zpracovali energeticko-ekonomickou studii, na základě které se přistoupilo k vytápění a ohřevu teplé vody prostřednictvím plynového kotle. Vytápění bylo řešeno jako podlahové v kombinaci s trubkovými radiátory, které interiéru propůjčují nezaměnitelný charakter. Suterénní podlaží bylo doplněno o vzduchotechnickou jednotku, která zajišťuje trvalé větrání pro případ průniku vlhkosti z exteriéru.

Pro vnější výraz objektu byl charakteristický zužující-se tvar obvodových stěn, hrubá škrábaná omítka a dubová okna. Omítka byla bohužel v dezolátním stavu a přes veškeré snahy neopravitelná. Proto jsme přistoupili k její výměně. Podařilo se ale najít takové technické a estetické řešení, které je téměř totožné s původním, včetně zachování barevnosti i struktury. Aplikaci nové omítky předcházelo opakované vzorkování a testování napojování struktury v ploše fasády.

Pro dům jsou charakteristická dubová okna různých tvarů a velikostí. Tvary oken byly architektem Grégrem komponovány jak s ohledem na vnitřní prostory a výhledy do krajiny, tak s ohledem na pečlivou kompozici hmot domu. Okna se podařilo realizovat jako přesné kopie oken původních, včetně povrchové úpravy, kování bylo repasováno a znovu použito. Truhlář strávil na stavbě více než rok, okno po okně odvážel do dílny, aby kopie mohly být opravdu přesné.

Interiér domu trpěl nepůvodními nánosy a „kreativitou“ majitelů z druhé poloviny 20. století. Usilovali jsme o odstranění těchto naplavenin a zdůraznění originálního konceptu, který byl jednoduchý a přitom velmi působivý, změny dispozic oproti původnímu řešení jsme prováděli pouze minimálně, s ohledem na současné provozní nároky.

Srdcem domu je převýšený obývací pokoj s krbem a prostorem pro klavír, který se do fasády propisuje vysokými, na středu otvíravými okny. Na něj navazuje jídelna a prostor bývalé knihovny, která nově plní funkci ložnice. Všechny tyto prostory jsou servisně obsluhovány z chodby při severní fasádě tak, aby činnost personálu nerušila život obyvatel domu. V patře se nachází tři ložnice, oproti původnímu řešení byla doplněna pánská koupelna. Důležité bylo vyřešení suterénu, který nebyl kvůli výrazné vlhkosti upotřebitelný. Díky odvlhčení bylo možné suterén využít jako plnohodnotnou součást domu, nyní jsou zde umístěny dvě šatny, domácí práce, technická místnost a zázemí pro personál.

Charakter celého domu podtrhují detaily dřevěných prvků, obvykle z tmavě mořeného dubu. Tyto prvky, které odkazují na zmíněné americké inspirace, se podařilo zachovat, ať už se jednalo o velké dveře posuvné do pouzdra s unikátním „vyhazovacím“ kováním nebo detaily zábradlí, krbu a rámování oken.

/////

The house was designed as a reinforced concrete frame walled in with hollow blocks. We performed extensive technical research, measured window and wall heat passage and did thermal photography before we began our work on the design. Our enquiry revealed significant heat bridges caused by the frame load-bearing construction, insufficiently insulated roof and damp basement walls. On the other hand, the window thermal transmission coefficient turned out to be surprisingly good. We approached the renovation based on our findings and with the improvement of interior environment quality on our mind. The modifications consisted of replacing the original roof structure with a modern one, adding 5 cm of thermal insulation to the façade, and a combination of hydro-insulation and other technological arrangements ensuring the usability of the underground premises, something that was previously impossible. At the same time we executed energy and economic studies. These determined that a gas boiler would be most efficient for heating and water heating. Heating is provided for by floor heating in combination with tubular radiators contributing to the unique interior character. An air-condition unit was placed into the basement. It should provide permanent ventilation in case of humidity penetrating from the exterior.

Cone-shaped exterior walls, rough combed stucco and oak windows were characteristic to the unique exterior design. Unfortunately, the stucco was badly damaged. Despite all our efforts it was unrepairable and therefore we had to replace it. Fortunately enough we were able to find a technical and aesthetic solution that was almost identical to the original, including color and structure. Before the actual application of the finish, we performed several test samplings directly on the façade structure.

As was mentioned before, the oak windows of various sizes and shapes are one of the house’s characteristic features. Architect Gréger designed the shapes with regard not only to the interior and its’ views of the landscape, but also to the meticulous composition of the exterior bulk. New windows are an exact copy of the original once, including their surface finish. The metal fittings were restored and used again. The joiner working on the windows spent over a year at the site, since he had to transport the windows to his workshop one at the time to ensure that the new once were a truly exact copy.

The house interior suffered from the unoriginal silt and “creativity” of its owners from the second half of the 20th century. We strove to remove this alluvium to emphasize the original very simple but very impressive concept. Changes to the original lay-out were minimal with regard to present functional needs.

A super-elevated living room equipped with a hearth and piano space is in the heart of the house. It mirrors to the façade by its high double wing windows. Connected to the living room are a dining room and a former library that now serves as a bedroom. All the living premises are serviced from the hallway adjacent to the northern façade. Therefore the inhabitants would not be disturbed by personnel. Three bedrooms are located on the first floor. A new gentleman bathroom, that was originally not part of the solution, was supplemented. Very important was the new basement solution. The basement was previously uninhabitable due to severe dampness. Now it was dehumidified, it is possible to use the underground premises as full-fledged part of the house and thus two dressing rooms, utility and technical rooms and personnel background were established here.

The characteristic design of the entire house is underlined by wooden elements, mostly made of dark mordant oak. We managed to preserve the elements referring to the American inspiration, such as the large sliding doors with a rare “ejector” fitting, unique banister, hearth or window frame details.