Informační a kulturní centrum Píšť

Kategorie projektu - N

knesl kynčl architekti / Jiří Knesl, Jakub Kynčl architekt

Místo realizace

Hůrecká 600/1, Píšť, CZ

Investor

obec Píšť
Opavská 58/2
747 18 Píšť

Dodavatel

BYSTROŇ Group a.s.
Rudná 114
700 30 Ostrava-jih

Datum dokončení projektu

Březen 2018

Idea projektu

Píšť je zhruba dvoutisícová obec v severovýchodní příhraniční části opavského okresu (tzv. Prajzská), v mírně zvlněné krajině Hlučínské pahorkatiny, a je jednou z nejstarších obcí na Opavsku. Historickou dominantou sídla jsou lidové poutní místo kostel sv. Vavřince, postavený v roce 1743, a osmiboká kaple sv. Jana Nepomuckého, ležící na křížení ulic Opavské, Hlučínské, Ratibořské a Hůrecké, kde se nachází také obecní úřad. Toto administrativně-správní centrum v loňském roce doplnila novostavba informačního a kulturního centra.
Myšlenka na výstavbu nového obecního centra vznikla již v roce 2005, kdy byly zahájeny projekční práce a stavební řízení. Realizace započala po více než deseti letech v roce 2017 a budova byla slavnsostně otevřena v prosinci 2018, kdy zde byla také podepsána deklarace u příležitosti 20. výročí spolupráce příhraničních obcí Píště, Hatě, Šilheřovic a polských Krzyżanowic.
Centrum sestává ze dvou částí, které svým vzájemným uspořádáním formují nový veřejný prostor – „piazzetu“. Hlavní, částečně dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou na severní straně piazetty, v místě bývalé stodoly, zahrnuje kulturní sál se zázemím a informační centrum s knihovnou a čítárnou. Převýšený prostor sálu a knihovny je prosvětlen dvěma rozměrnými světlíky, jež se – spolu s běloskvoucí fasádou oživenou geometrickou hrou osvětlených nik – staly charakteristickým a z dálky jasně rozpoznatelným rysem stavby. Přísálí s bufetem je orientováno na odvrácenou stranu od komunikace a je doplněno venkovní nekrytou terasou.
Západní stranu piazzety vymezuje jednopodlažní objekt spojující nové centrum se stávající budovou obecního úřadu, který obsahuje tři samostatné klubovny a přístřešek na kola. Realizace této části je předmětem druhé etapy výstavby a předpokládá se její zahájení ještě v letošním roce. Jižní a východní strana piazzety se otevírají směrem k obci s vazbou na kostel a kapličku.

EN: Píšť is a small municipality with a population of about 2000, located on the north-east border of Opava county (also called Prajzská), in a slightly undulated landscape of Hlučínská pahorkatina. It is one of the oldest municipalities in the region. The historical landmarks are a folk place of pilgrimage – the Church of St. Lawrence built in 1743, and the octagonal chapel of St. John of Nepomuk, situated at the crossing of Opavská, Hlučínská, Ratibořská, and Hůrecká streets, where a municipal office is also located. Last year, a new information and cultural center was added to this administrative center.
The idea to build a new municipal center emerged already in 2005 when design and approval process started. The realization begun after ten years in 2017, and the building was opened in December 2018. On this occasion, a declaration was signed marking the 20th anniversary of the collaboration of border municipalities Píšť, Hať, Šilheřovice, and Krzyżanowice in Poland.
The center consists of two parts forming a new public space – “piazzeta” – by their mutual arrangement. The main, partly two-floor object with gable roof on the northern side of the piazzeta, located on the site of a former barn, contains cultural hall with facilities and information center with a library and study hall. The elevated space of the hall and library is illuminated by two large skylights which – together with a snow-white façade livened up by a geometric play of illuminated niches – became a typical feature of the building, clearly visible from afar. Facing away from the road, the foyer with a café extends onto an exterior unsheltered terrace.
The west side of the piazzeta is defined by one-floor building connecting the new center with the existing municipal office. It contains three separate clubrooms and a bicycle shed. This part will be realized in the second stage of the construction and it is expected to begin this year. The south and east side of the piazzeta is opened towards the village with a connection to the church and the chapel.

Popis projektu

Píšť je zhruba dvoutisícová obec v severovýchodní příhraniční části opavského okresu (tzv. Prajzská), v mírně zvlněné krajině Hlučínské pahorkatiny, a je jednou z nejstarších obcí na Opavsku. Historickou dominantou sídla jsou lidové poutní místo kostel sv. Vavřince, postavený v roce 1743, a osmiboká kaple sv. Jana Nepomuckého, ležící na křížení ulic Opavské, Hlučínské, Ratibořské a Hůrecké, kde se nachází také obecní úřad. Toto administrativně-správní centrum v loňském roce doplnila novostavba informačního a kulturního centra.
Myšlenka na výstavbu nového obecního centra vznikla již v roce 2005, kdy byly zahájeny projekční práce a stavební řízení. Realizace započala po více než deseti letech v roce 2017 a budova byla slavnsostně otevřena v prosinci 2018, kdy zde byla také podepsána deklarace u příležitosti 20. výročí spolupráce příhraničních obcí Píště, Hatě, Šilheřovic a polských Krzyżanowic.
Centrum sestává ze dvou částí, které svým vzájemným uspořádáním formují nový veřejný prostor – „piazzetu“. Hlavní, částečně dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou na severní straně piazetty, v místě bývalé stodoly, zahrnuje kulturní sál se zázemím a informační centrum s knihovnou a čítárnou. Převýšený prostor sálu a knihovny je prosvětlen dvěma rozměrnými světlíky, jež se – spolu s běloskvoucí fasádou oživenou geometrickou hrou osvětlených nik – staly charakteristickým a z dálky jasně rozpoznatelným rysem stavby. Přísálí s bufetem je orientováno na odvrácenou stranu od komunikace a je doplněno venkovní nekrytou terasou.
Západní stranu piazzety vymezuje jednopodlažní objekt spojující nové centrum se stávající budovou obecního úřadu, který obsahuje tři samostatné klubovny a přístřešek na kola. Realizace této části je předmětem druhé etapy výstavby a předpokládá se její zahájení ještě v letošním roce. Jižní a východní strana piazzety se otevírají směrem k obci s vazbou na kostel a kapličku.

EN: Píšť is a small municipality with a population of about 2000, located on the north-east border of Opava county (also called Prajzská), in a slightly undulated landscape of Hlučínská pahorkatina. It is one of the oldest municipalities in the region. The historical landmarks are a folk place of pilgrimage – the Church of St. Lawrence built in 1743, and the octagonal chapel of St. John of Nepomuk, situated at the crossing of Opavská, Hlučínská, Ratibořská, and Hůrecká streets, where a municipal office is also located. Last year, a new information and cultural center was added to this administrative center.
The idea to build a new municipal center emerged already in 2005 when design and approval process started. The realization begun after ten years in 2017, and the building was opened in December 2018. On this occasion, a declaration was signed marking the 20th anniversary of the collaboration of border municipalities Píšť, Hať, Šilheřovice, and Krzyżanowice in Poland.
The center consists of two parts forming a new public space – “piazzeta” – by their mutual arrangement. The main, partly two-floor object with gable roof on the northern side of the piazzeta, located on the site of a former barn, contains cultural hall with facilities and information center with a library and study hall. The elevated space of the hall and library is illuminated by two large skylights which – together with a snow-white façade livened up by a geometric play of illuminated niches – became a typical feature of the building, clearly visible from afar. Facing away from the road, the foyer with a café extends onto an exterior unsheltered terrace.
The west side of the piazzeta is defined by one-floor building connecting the new center with the existing municipal office. It contains three separate clubrooms and a bicycle shed. This part will be realized in the second stage of the construction and it is expected to begin this year. The south and east side of the piazzeta is opened towards the village with a connection to the church and the chapel.

Technické informace

Informační a kulturní centrum Píšť je provedeno jako zděná stavba s nosnou konstrukcí z keramických tvarovek a s železobetonovými stropy. Hlavní sál je zastřešen sedlovou střechou s pálenou střešní krytinou, kde dřevěná konstrukce krovu je v interiéru viditelně přiznaná, přízemní část je kryta mírnou pultovou střechou s krytinou z titanzinku. Obvodové zdivo je zatepleno vrstvou minerální vlny s tenkovrstvou omítkou. Výplně otvorů jsou dřevěné.
Stavba je členěna na tři samostatné stavební objekty – hlavní objekt, opěrná zeď a navazující objekt (2. etapa) a dále technickou infrastrukturu a úpravy venkovních ploch.