Jezdecký areál Ptice

Kategorie projektu - N

ADR s.r.o. / Aleš Lapka, Petr Kolář designér

Místo realizace

K Průhonu 398, Ptice, 252 18

Investor

HORSE ARENA s.r.o., Evropská 2690/17, Praha 6, 160 00

Dodavatel

SYNER s.r.o., Murmanská 1475/4, Praha 10, 101 00

Datum dokončení projektu

Červenec 2018

Idea projektu

Řešené území se nachází na západním okraji obce Ptice a je mírně svažité.
Areál je poskládán z menších objektů (rodinných domů, vrátnice, lonže, kolotoče, technického zázemí) a z centrálního objektu, kterým je jezdecká hala s navazujícími stájemi a zázemím. Jezdeckou halu a stáje propojují 2 chodby „krčky“ a společenský prostor s klubem.
Kompozice je řešena tak, aby menší objekty navazovaly na stávající stavby určené k bydlení a tvořily příjemný pozvolný přechod směrem k ústředním budovám nově vznikajícího areálu. Drobnější zástavba tedy obklopuje jezdeckou halu a stáje. Výšky jednotlivých objektů respektují okolní zástavbu a plynule na ní navazují.
V rámci areálu došlo k terénním úpravám, které umožňují dobrou obslužnost jednotlivých staveb, výsadbě stromů a další drobnější zeleně. Areál se tak stal součástí intravilánu obce.
Obslužnost areálu je zajištěna vlastními komunikacemi uvnitř řešeného území. Tyto komunikace jsou napojeny na stávající, a to dvěma vjezdy. Hlavní brána je umístěna v jihovýchodní části a navazuje na stávající uliční síť obce. Druhý vjezd na pozemek se nachází v severozápadní části areálu a je napojen na místní komunikaci spojující obec Ptice s obcí Podkozí.

The slightly sloping site is situated on the western fringe of the village of Ptice.
The complex consists of several smaller buildings (family residences, guardhouse, round pen for lunging, horse walker, technical structures) and a central building which houses an indoor riding arena, adjacent stables and facilities. The riding arena is connected with the social/club facilities with two “wormhole” corridors.
The design has allowed the new building to integrate with pre-existing residential structures, creating a sensitive and pleasing transition towards the main buildings of the complex. The smaller structures are clustered around the indoor arena and the stables. The roof height of the individual buildings respects and is informed by the surrounding buildings.
Landscaping has been done on the site, to allow for better access to the buildings; trees and shrubs have been planted. The complex has adapted itself to and become a part of the village’s residential environment (intravillan).
The area is serviced by its own roads within the compound. These roads are connected to the existing road network via two entrances. The main gate is located in the south-eastern part and connects to the existing road network of the village. The second entrance to the compound is located in the northwest part of the area and is connected to the local road connecting the village Ptice with the village Podkozí.

Popis projektu

Základem areálu je centrální dvůr lemovaný po stranách jednopodlažními stájemi se sedlovou střechou. Stáje jsou navrženy pro 36 koní.
Dvůr uzavírá ze severní strany jednopodlažní objekt zázemí jezdců, v jehož podkroví jsou umístěny byty pro stálé a příležitostné bydlení. V 1.NP zázemí se nachází solária a mycí boxy pro koně, sklady krmiva, technická místnost. Dále jsou zde umístěny sedlovny, sociální zařízení, šatny a kancelář. Ve střední části tohoto objektu je reprezentativní vstup s recepcí, z něhož lze projít do společenského prostoru s kuchyňkou, krbem a terasou s výhledem do jezdecké haly. Středem celého objektu je vedena chodba navržená pro pochoz koní, na kterou pak navazují kryté chodby, kudy se koně vodí do jezdecké haly. Ve 2.NP je ve střední části odpočinkový prostor propojený s přízemím jednak schodištěm a jednak otvorem ve stropě s prostorem před společenskou částí. Na tento prostor pak navazují chodby, ze kterých jsou blíže ke středu umístěny pokoje pro případné hosty areálu a dále byty stájníků.
Stáje se zázemím jsou navrženy v půdorysném tvaru U, fasáda je z červenohnědého režného zdiva. Ve štítových stěnách jsou osazena ocelová vrata s dřevěnou výplní a obloukovým nadpražím. Také okna mají obloukové nadpraží, jsou osazena v líci režného zdiva. Střecha je sedlová posazena na cihelné římse, která podpírá přesah střechy. Krytina použita na všech třech křídlech je betonová taška Tegalit Star. Nad hlavním vstupem, který je zasazen do střední části objektu, se nachází střešní vikýř. Zbylé osvětlení podkroví zajišťují střešní okna. Křídla stájí jsou otevřena do krovu a prostory prosvětlují kontinuální střešní světlíky.
Na severní budovu navazuje krytá hala, propojená s budovami dvora spojovacími krčky. Kolbiště v hale má rozměry 70x30 metrů, výška hřebene haly nepřesáhla 10 metrů nad terénem. Hala má při východní straně za lambrínou sklad překážek.
Jezdecká hala je koncipována jako tvarově jednoduchá stavba obdélníkového půdorysu. Fasáda je rozdělena přiznanou nosnou kcí – sloupy na jednotlivá pole. Ta jsou materiálově dělena do tří úrovní. Spodní úroveň tvoří betonové panely, na ně navazuje pás oken s černými rámy. Poslední úroveň je obložena smrkovými prkny. Střechou z PUR panelů s krytinou z PVC pásů prochází kontinuální sedlový světlík.
Krčky propojující halu se stájemi tvoří konstrukce z dřevěných trámů. Pole mezi touto přiznanou kcí jsou otevřená, do výše +1,250 je betonový parapet. Vše je zakryto plochou střechou s extenzivní zelení.
Středové propojení haly se zázemím stájí tvoří konstrukce z dřevěných trámů. Pole mezi touto přiznanou kcí jsou zasklená hliníkovými posuvnými okny. Vše zakryto plochou střechou s kačírkem. Na této střeše je umístěno zařízení VZT a chlazení zázemí.

The heart of the complex is a central courtyard lined on the sides with ground-level stables with a gable roof. There are boxes for 36 horses.
The courtyard is closed from the north side by a single-storey riders’ facilities, with permanent and guest lodgings in the attic. There are solariums and washing boxes for horses, feed stores and a technical room on the ground floor. There are also tack rooms, toilets, changing rooms and an office. A sleek entrance with a reception, from which you can walk into the common area with a kitchen, fireplace and terrace overlooking the riding hall, is in the middle part of the building. A corridor designed for walking horses, followed by covered corridors, where the horses are led to the indoor riding arena, cut through the centre of the building. On the 2nd floor there is a relaxation area connected to the ground floor with a staircase and an open ceiling with a space in front of the common area. This space branches into corridors with rooms for guests and the grooms’ rooms that lead towards the centre.
The stables with facilities are designed in a U-shape, the facade is terracotta fair-face brickwork. Steel gates with wooden panels and arched lintels are fitted in the gable walls. The windows also have an arched lintel; they are fitted in the face of the brickwork. The roof is gabled on a brick ledge that supports the roof overhang. The covering used on all three wings is a Tegalit Star concrete roof tile. A roof dormer is situated above the main entrance, which is set in the central part of the building. The remaining attic lighting is provided by roof windows. The wings of the stables are open to the roof and the continuous roof skylights illuminate the premises.
An indoor riding arena leads from the northern building and is connected to the courtyard by wormhole corridors. The riding arena has dimensions of 70x30 meters, the height of the ridge of the arena does not exceed 10 meters above the ground. There is a storage room for jump elements behind the arena wall at the east side.
The riding arena is designed as a simple shape of a rectangular ground plan. The facade is divided by an open column structure subdividing the walls into fields. There are three levels of materials: the bottom level is made of concrete panels, the next level up is a running strip of windows with black frames; and the last level is spruce wood panelling. Continuous gable skylight passes through the roof made of PUR panels with PVC covering.
The structure of wormhole corridors connecting the riding arena with the stables is made of wooden beams. The fields between this openwork structure are also open; with a concrete sill at level +1,250. Everything is covered with a flat roof with extensive greenery.
The central corridor connecting the riding arena and the stables is made of wooden beams. The fields between this fair-faced beam structure are fitted with aluminium-framed sliding windows. All is covered with a flat roof with gravel. The HVAC and cooling equipment are situated on the roof.

Technické informace

SO 101 – stáje a zázemí
Svislé nosné konstrukce jsou u objektů stájí a jejich zázemí převážně železobetonové, ostatní zděné, z keramického zdiva.
Stropy zázemí jsou železobetonové. Zastřešení obou budov tvoří dřevěný krov. V zázemí je použita hambalková konstrukce zejména z důvodu zachování, co nevíce variabilního prostoru podkroví bez omezení sloupky. Krokve s hambalky jsou ve vzdálenosti cca 1m. Ve stájích je krov opticky vylehčen lepeným obloukem, který tvoří vazný trám podporující středový sloupek. Tato konstrukce je rozmístěna ve shodě s dělením stáje na jednotlivé boxy, tedy po 4m. Přes tuto konstrukci jsou položeny dřevěné vaznice nesoucí celou střešní skladbu.
Společenský prostor je jednopodlažní, částečně s železobetonovým stropem a zděnými popř. železobetonovými svislými konstrukcemi a část otevřená do atrií a jezdecké haly je zastřešena dřevěným trámovým stropem
SO 102 – jezdecká hala
Nosná konstrukce objektu jízdárny je vytvořena z dřevěných lepených vazníků uložených na železobetonových sloupech.
SO 103 – technické zázemí
Přístřešek pro umístění techniky, překážek a dalšího materiálu bude zděný z neomítaných betonových tvárnic s železobetonovým věncem a se zastřešením dřevěnou konstrukcí.
SO 104 - vrátnice
Jedná se o typový kontejner, kterému tvoří fasádu dřevěná treláž připravena pro růst zeleně.
SO 105 – lonžovací kruh a SO 106 – kruhový trenažér
Tyto stavby jsou navrženy z ocelových uzavřených profilů. Na tyto profily jsou uloženy dřevěné vaznice nesoucí bednění s plechovou střechou. Ocelové sloupky jsou založeny na betonových patkách.


SO 101 – stables and facilities
Vertical load-bearing structures are mostly of reinforced concrete, brick and ceramic.
Ceiling of the facilities is reinforced concrete. Both buildings have a wooden truss roof. The facilities part has a collar roof – mainly to preserve the variability of the attic space of the attic without the restriction of columns. Hammered rafters are about 1m apart. In the stables building, the roof truss is visually lightened with a glued arch, which forms a binding beam supporting the central column. This structure follows the division of the stables into individual boxes, with a span of approximately 4 metres Wooden purlins carrying the entire roof structure are laid over this structure.
The communal space is one-storey, partly with reinforced concrete ceiling and partly brick ceiling, with reinforced concrete vertical structures. The part open into the atrium and the riding arena has a wooden beam ceiling.
SO 102 – riding arena
The load-bearing structure of the riding arena building made of glued wooden trusses mounted on reinforced concrete columns.
SO 103 – technical facilities
Rooms housing technical equipment, jump element storage and storage of other items are made of fair-faced concrete blocks with a reinforced concrete crown and wooden roofing.
SO 104 – guardhouse
Standardised container fitted with wooden trellis ready to support growing vegetation.
SO 105 – round pen SO 106 – horse walker
These structures are designed from closed steel profiles. The profiles support wooden purlins carrying formwork and a tin roof. Steel posts are anchored in concrete feet.