Go back

Golfová klubovna Kácov / Golf Club Kácov

Project category - K

Místo realizace

Panorama 1, Kácov 285 09

Investor

neuveden

Dodavatel

vedení stavby/construction management:
BTF Engineers & Developers s.r.o. - Ing. Radek Jahn, Ing. Tomáš Vrátil

Datum dokončení projektu

2015-2016

Project idea

Když jsme se s Davidem Kubíkem dozvěděli, že se můžeme, byť za poměrně složitejch podmínek, účastnit soutěže na golfovou klubovnu v Kácově, nechali jsme hned všechno ostatní plavat. Navíc, jak jsme brzy zjistili, krajina, kde se klubovna bude nacházet, je prostě nádherná. Dlouhý, pozvolný rameno řeky Sázavy uzavírá do oválu nádherně vytvarovaný temeno krajiny, tyčící se nad hladinou řeky do výšky bezmála 90 metrů. Nedaleko se rozprostírá malebný městečko Kácov s jedinečným zámečkem, jehož ústřední sál s jakýmsi průběžným světlíkem mu propůjčuje dojem italský stavby. Doslova uhranutý kouzlem zdejšího okolí jsme na hlavní nápad řešení stavby nemuseli dlouho čekat: najednou tu byl obří golfista, kterej obtiskl do měkký hlíny svou botu téměř na vrcholu temene tam, kde investoři zabodli prst do plánu. Po obvodu obrovy giga šlápoty 100 x 50 metrů vznikly z nakupený hlíny valy, do nichž jsme vysekli segment a klubovnu sem umístili. Na vnější stranu jsme pak situovali velikánskou terasu s panoramatickým výhledem nejen na golfový hřiště, ale na celou krajinu; byl by přeci hřích připravit se o pohled na řeku, kouzelnou atmosféru městečka se zámkem a okolní krajiny.

When we learned with David Kubík that we could, even under relatively complicated conditions, take part in the contest for the golf club in Kácov, we left everything else to swim. Moreover, as we soon found out, the countryside where the clubhouse would be located is simply gorgeous. The long, slow arm of the Sazava river captures the beautiful scenery of the landscape, rising above the surface of the river to a height of almost 90 metres. Nearby is the picturesque town of Kácov with its unique castle, whose central hall, with a sort of continuous skylight, gives it the impression of an Italian building. Virtually bewitched by the spell of the area, we did not have to wait long for the main concept of the construction: suddenly, there was a giant golfer who put his shoe in soft clay almost at the top of the peak where the investors jabbed their finger into the plan. Along the perimeter of the giant footprints were 100 x 50 metres of muddy clay mounds, into which we cut a segment and placed the clubhouse here. On the outside, we set up a gigantic terrace with panoramic views not only of the golf course but of the whole countryside; It would be a sin to deny the view of the river, the magical atmosphere of the little town with the castle and the surrounding countryside

Project description

Abychom trefili orientaci a správný výškový umístění stavby vůči hřišti a zbytku krajiny, celým modelem jsme pootáčeli, čímž jsme zároveň došli k poznání, že když zasvítí sluníčko, všichni se tam upečou, takže se dominantou stal stínící systém. Jelikož jsme ale chtěli dlouhodobě udržitelnej dům, vymysleli jsme si velký bytelný lopatky jako z větrnýho mlýnu; zespodu dřevěný a shora potažený titanzinkem. Jelikož si investoři přáli „solidní“ dům se spoustou kamene, vytvořili jsme materiálovou a prostorovou etudu z velkejch žulovejch bloků a sloupů ve stylu starýho Řecka. A protože se hlásíme k mnohasetletý dobrý tradici, chtěli jsme klubovnu učinit součástí přírody, a tak jsme použili dřevo a sklo. Severní stěna směrem k parkovišti je kamenná s žulou uprostřed, která jakoby zajede dovnitř a vymezí tak převýšenej vstupní prostor, kde je zavěšenej stropní systém z masivního dřeva. První nadzemní podlaží obsahuje základní části, který má podobná budova mít: jídelnu, bar, shromažďovací prostory, VIP části. Zázemí, t.j. shop, administrativa, kuchyň, sklady a sociálky jsou umístěny u severní fasády. S terasou komunikuje restaurace, foyer, multifunkční místnost a zónaVIP. V druhým podlaží jsou hotelový pokoje/apartmány se stíněnejma terasama a s výhledem na celý 27 jamkový hřiště. Hned před klubovnou je několik jezer napájenejch z řeky Sázavy složenejch do prostorovýho vějíře pozvolna klesajícího po svahu. Při bezvětří vytváří jezírka zrcadla, v nichž se klubovna odráží a vzniká tak pocit harmonie, kterej se zabydlel v český krajině už v baroku. Zkrátka a dobře, kdyby to viděl náš milovanej Santini, třeba by řekl něco jako: „No, hoši, je vidět, že jste se snažili! Jsem sice lepší, ale v něčem kráčíte v mejch stopách …“
Dílo je hotovo! Když jsme se s Davidem podívali přes jezero a spatřili nad horizontem krajiny klubovnu s celou její sestavou - korunu stínících systémů a hlavní dvoranu lemovanou těžkejma kamennejma zdma na konci umocněnejma něčím, co by mohlo vzdáleně připomínat dva žulový prsty sfingy, bylo nám docela fajn.
Bejt u tak velkýho záměru je bezesporu obrovská výzva. Přiznávám, že zorientovat se a správně reagovat na spleť různorodejch, mnohdy protichůdnejch požadavků jednotlivejch zúčastněnejch skupin, chce značnou dávku trpělivosti. Ale u takhle velkejch staveb jsme na to, konec konců, zvyklí...
Když je Pánbůh doma, občas vznikne stavba, kterou architekti vidí ve svejch snech. S vaším dovolením si teď neskromně troufnu tvrdit, že golfová klubovna v Kácově k takovejm stavbám patří. Stojí majestátně, ale zároveň pokorně, jakoby si byla plně vědoma krásy a nedostižnosti okolní krajiny a zároveň říkala: „Milovníci golfu, pojďte spočinout v mejch jedinečnejch prostorách. Nabízím vám dokonalou symbiózu!“ Za nás musím přiznat, že z týhle stavby máme fakt radost a doufáme, že přinese spoustu blaženejch zážitků všem, komu bude sloužit.


In order to get the orientation and the correct height position of the building towards the playing area and the rest of the landscape, we rotated the whole model, and, at the same time, we realised that when the sun shines, everyone gets dazzled so the shielding system became a priority. However, as we wanted a long-term sustainable house, we devised a large, sturdy blade shape like that of a windmill; timber below and a titanium-coated top. Since investors wished for a "solid" house with lots of stone, we created a material and spatial study of large granite blocks and columns in the style of old Greece. And since we are committed to centuries of good tradition, we wanted to make the clubhouse a part of nature, so we used wood and glass. The north wall towards the car park is stone with granite in the middle, which looks like it goes in and defines an elevated entrance area where the suspended ceiling system is made of solid wood. The first floor contains basic facililties that similar buildings have: a dining room, a bar, a gathering area, VIP areas. Other facilities, ie shop, administration, kitchen, warehouses and social buildings are located at the northern facade. The restaurant, foyer, multifunctional room and VIP zone connect with the terrace.On the second floor there are hotel rooms / apartments with shaded terraces overlooking the entire 27-hole course. Right in front of the clubhouse there are several lakes fed from the Sazava River, which are composed like a spatial fan, gradually descending down the slope.
At dusk, the lake creates mirrors, in which the clubhouse reflects and there is a sense of harmony, which has been already been incorporated into the Bohemian landscape in Baroque. In short and rightly so, if we saw our beloved Santini, he might say something like, "Well, guys, I can see that you tried! Though I am better, you're walking in my footsteps ... "
The work is done! When we looked over the lake with David and saw the clubhouse as a whole - the crown of the shielding systems and the main yard lined with heavy stone walls at the end of something magnificently resembling the two granite fingers of the sphinx, we felt pretty good.
Having such great intentions is undoubtedly a huge challenge. I admit that focusing and responding to the variety of diverse, often contradictory demands of the individual groups involved, required a considerable amount of patience. But with such large buildings, we are, after all, accustomed to this...
When the Lord is at home, there is sometimes a building that architects see in their dreams. Now, with your permission, I can dare assure myself that the golf club in Kácov belongs to such buildings. It stands majestically but at the same humble as if it’s fully aware of the beauty and incomparability of the surrounding landscape, and at the same time says: "Golf lovers, come to rest in my unique spaces. I offer you a perfect symbiosis! "We have to admit that we are really happy about this building and we hope it will bring a lot of blessed experiences to all who will serve it.
Technical information

Projekt: 2012-14
Realizace: 2015-16
Užitná plocha: 1740 m²
Zastavěná plocha: 1946 m²
Obestavěný prostor: 6033 m³

Co-authors

autor stavby:
Huť architektury Martin Rajniš - Prof. Ing. arch. Martina Rajniš, MgA. David Kubík, Ing. arch. Tomáš Kosnar
http://hutarchitektury.cz/

autor interiérů klubovny:
Ranný Architects - Ing. Arch. Mojmíra Ranný
http://www.ranny.cz/

autor golfového hřiště:
Golfer – Ing. Libor Jirásek, Michael Terech
http://www.panoramagolf.cz/architekti-golfove-hriste/

projektová spolupráce:
AED – Ing. Zbyněk Ransdorf, Ing. Blanka Bulířová
HSD statika - Ing. Ing. Jaroslav Podolák, Ing. Karel Mareš