Go back

Vila H

Project category - Rd

Atelier 6, s.r.o. 25 years old, company
Czech Republic

Místo realizace

Na vrstvách 976/26, Praha 4 – Podolí, 140 00

Investor

soukromý investor

Dodavatel

stavba: MG-Mont s.r.o.
zahrada: LandART atelier s.r.o.

Datum dokončení projektu

2016

Project idea

OTÁZKA

Ovšem. Ještě je to kůže.
Co vespod?
Spodium kostí.
A je to už láska?
Myslím: hloub.

Jiří Staněk – Oortův oblak, 1995


QUESTION

Of course. It's still skin.
What's down below?
Bone spores.
And is it love yet?
I mean: deeper.

Jiří Staněk - Oort Cloud, 1995

Project description

Objekt se nachází v kvalitní rezidenční vilové zóně Podolí, na rozlehlém pozemku s výrazným výškovým rozdílem.
Vila reaguje na prudký svah pozemku jdoucí severovýchodním směrem a umožňuje, jak svým dispozičním uzpůsobením, tak i terasovitým řešením zahrady, využívat víceméně bezbariérově podstatnou část parcely.
Objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený, v principu ve tvaru písmene „L“, které se otevírá západním směrem do zahrady a k atraktivnímu výhledu na Vltavu a protější vrch Dívčí hrady. Z ulice Na vrstvách, kde se nachází hlavní vstup do domu a zároveň vjezd do garáže, se pohledově uplatňuje pouze horní podlaží a dům tak působí jako přízemní.
Jednotlivá ramena na úrovni přízemí tvoří: obytná část v severozápadním křídle a ložnicová část v křídle jihozápadním. Mezi oběma křídly se nachází hluboká terasa, otevřená přes obě nadzemní patra, krytá střechou. V pokračování klínu terasy se v interiéru, v samém středu dispozice, nachází výtah, který svým vertikálním pohybem bezbariérově propojuje všechny tři výškové úrovně a v návaznosti na ně i podstatnou část zahrady.
Střecha nad terasou je před západní fasádou severozápadního křídla přetažena a kryje tak pokračování terasy před obytným prostorem. Objekt je formálně uzavírán na vnějších stranách a naopak otevírán odebíráním hmoty směrem do zahrady a k dálkovým výhledům. Koncept vnějšího povrchu kůže a vnitřního rodinného, intimního, měkkého poloatria je vyjádřen i materiálově – mozaika vytvořená cihelným obkladem vně, kontra vrstvení dřevěných materiálů posuvných žaluzií a obkladů stěn, terasy i stropu směrem do zahrady.
Půdorys vily, rozdělený atriem do dvou částí, spojuje oblouk střechy do jednoho celku.
Vstup do vily se nachází na východním rohu objektu - vstupní hala, se šatnou a se světlíkem do přízemí, navazuje na garáž a sklady v „ložnicovém“ křídle a na halu s vertikálními komunikacemi v křídle obytném.
V prodloužení osy vstupu se dostaneme do horní úrovně hlavního obytného prostoru s průhledem dolů, který slouží jako pracovny.
V přízemí se nachází spodní, hlavní část obytného prostoru. Terasa umožňuje propojení se zahradou a venkovní kryté sezení. Do ložnicové části přízemí vstupujeme přes šatnu – chodbu, ze které jsou přístupné jednotlivé místnosti, orientované do zahrady.
V suterénu je umístěno technické zázemí objektu. Ze schodišťové haly můžeme na úrovni suterénu vstoupit, pod konzolou obytné části, přímo do zahrady. Atrium pod terasou přízemí umožňuje vstoupit přímo ze zahrady také do jednotlivých sklepů a skladů.


The property is located in a high-quality residential villa zone of Podolí, on a large plot with a significant difference in height.
The villa responds to the steep slope of the plot going north-east and enables, by both its layout and the terraced garden design, to use more or less a significant part of the parcel without barriers.
The building is a two-storey, partly with basement, in the shape of the letter "L", which opens to the west in the garden and to the attractive view of the Vltava river and the opposite hill Dívčí hrady. From the Na vrstvách street, where there is the main entrance to the house and the entrance to the garage, you can see only the upper floor and the house looks like ground floor building.
The individual arms on the ground floor level are: a residential part in the northwest wing and a bedroom part in the southwest wing. Between the two wings is a deep terrace, open over both above-ground floors, covered by a roof. In the interior of the terrace, in the middle of the layout, there is a lift, which by its vertical movement connects all three levels and a significant part of the garden.
The roof above the terrace is dragged over the west facade of the northwest wing and covers the continuation of the terrace in front of the living space. The building is formally closed on the outside and on the other hand it opens by taking away the mass towards the garden and the remote views. The concept of the outer surface of the skin and the inner family, intimate, soft semiatrium is also expressed by the material - mosaic created by the brick facing outside, the layering of the wooden materials of the sliding blinds and the wall, terrace and ceiling facing towards the garden.
The ground plan of the villa, divided into two parts by the atrium, joins the arc of the roof into one totality.
Entrance to the villa is located on the eastern corner of the building - entrance hall with dressing room and skylight to the ground floor, continues to the garage and warehouses in the "bedroom" wing and a hall with vertical communications in the residential wing.
In the extension of the entrance axis, we reach the upper level of the main living area with a downward view that serves as a study.
On the ground floor is the lower, main part of the living space. The terrace allows connection with the garden and outdoor covered seating. To the bedroom part of the ground floor we enter through the cloakroom - a corridor from which the individual rooms facing the garden are accessible.
In the basement there is a technical facilities of the building. From the staircase hall, we can enter the basement level under the console of the residential part directly into the garden. The atrium below the ground floor terrace allows you to enter directly from the garden into individual cellars and warehouses.

Technical information

HPP
suterén: 141 m2
přízemí: 302 m2
patro: 296 m2

celkem: 739 m2

plocha pozemku: 2.293 m2


basement: 141 m2
ground floor: 302 m2
firts floor: 296 m2

total: 739 m2

plot area: 2.293 m2

Co-authors

stavební část: BBD s.r.o.
řešení zahrady: Ing. arch. Zdeněk Sendler