Go back

Obytný soubor Pod Petrovem

Project category - N

Místo realizace

Pod Petrovem A - ul. Kopečná 11,
Pod Petrovem B - ul. Kopečná 17,
602 00 Brno

Investor

KOMFORT, a.s.
Křenová 72, 602 00 Brno

Dodavatel

KOMFORT, a.s.
Křenová 72, 602 00 Brno

Datum dokončení projektu

únor 2017

Project idea

Staré Brno a jeho část přiléhající k úpatí kopce pod katedrálou svatého Petra a Pavla, je typická dochovanou spletí křivolakých ulic, vzniklou těsně před bývalými hradbami historického centra. Dříve oblast tržišť, hospůdek i nevěstinců si stále drží silnou atmosféru. Labyrint, dlouho vznikající kolem bývalého svrateckého náhonu však byl v oblasti bývalé Mondscheinovy ulice rušivě asanován.
Nový obytný soubor Pod Petrovem A a B, vznikající několik posledních let, doplňuje chybějící městskou tkáň a vrací místu jeho původní půdorysnou stopu. Dva bloky obnovily původní uliční síť včetně prostoru zaniklé ulice Mondscheinovy, spojnice ulic Jircháře a Kopečné. Vrací specifickému místu ucelený ráz a přináší příklad k tématu nového bydlení v historickém jádru velkého města.

The preserved mesh of crooked streets created just before the former walls of the historic centre is typical of Old Brno and its part adjacent to the foot of the hill below the St. Peter's and Paul's Cathedral . What was previously an area of marketplaces, pubs and brothels still has a strong atmosphere. However, the labyrinth, which had long been formed around the former Svratka millrace, was disconcertingly sanitized in the area of the former Mondscheinova Street.
The new residential complex Pod Petrovem A a B, which has been built in the last several years, complements the missing fabric of the city and returns the original ground plan to the area. Two blocks restored the original street network, including the space of the defunct Mondscheinova Street and the intersection of Jircháře Street and Kopečná Street. It gives a unique character back to the specific place and gives an example of new housing in the historic centre of the big city.

Project description

Struktura a vzájemná kompozice obou bloků je odezvou na přilehlé detaily lokality. Blok A je pevně spojený s jasnou uliční strukturou a na rozdíl od bloku B má explicitnější geometrický řád, pravidelnější ukázněnější výraz. Blok B má pak výrazně volnější půdorysnou stopu i výraz. S logickým dopadem na architekturu. Výškové řešení respektuje ochranu důležitých městských pohledů v souvislosti s lokalizací pod Petrovem.

Základní informace
Projekt: 2009 - 2016
Realizace: 2010 - 2017
Kapacitní údaje: 93 bytových jednotek
122 garážových stání
4 nebytové prostory

The structure and the mutual composition of both blocks is a response to the adjacent details of the site. Block A is firmly connected to a clear street structure, and unlike Block B, it has a more explicit geometric order and a more regular and more orderly look. Block B then has a significantly looser ground plan and look, which has a logical impact on the architecture. The the vertical solution respects the protection of important city views in connection with the location under Petrov.

Basic information
Project: 2009 - 2016
Implementation: 2010 - 2017
Capacity data: 93 housing units
122 garage parking places
4 non-residential premises

Technical information

Nosnou konstrukcí obou objektů tvoří železobetonový skelet v kombinaci se stěnovým nosným systémem (stěny železobeton, a zděné z cihelných bloků). Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami, které podporují železobetonové či zděné stěny a železobetonové sloupy. Zastřešení bloků je provedeno plochou střechou jejíž nosnou část tvoří železobetonová deska. Objekty jsou založeny na tzv. bílé vaně na pilotách a mikropilotách. Pro oba bloky byl použit kontaktní zateplovací systém.

The supporting structure of both buildings consists of a reinforced concrete skeleton in combination with a wall support system (reinforced concrete walls and brick blocks walls). The ceiling structures are made of reinforced concrete slabs that support reinforced concrete or brick walls and reinforced concrete columns. The roofing of the blocks is made with a flat roof whose supporting part is made of a reinforced concrete slab. The foundation of the buildings are so-called white tubs on piles and micropiles. A contact insulation system was used for both blocks.

Co-authors

Ing. arch. Tomáš Berka