Go back

MALÝ VELKÝ DŮM

Project category - Rd

Místo realizace

Svatopluka Čecha 49
612 00 Brno

Investor

Tereza a Jan Kyzlinkovi

Dodavatel

PALATINE, s.r.o.

Datum dokončení projektu

16. 6. 2016

Project idea

MALÝ VELKÝ DŮM rodiny architekta v řadové zástavbě o šířce parcely 4,4 až 5,5m zaujme svou jednoduchostí, propracovaností detailů a využitým skutečně každým centimetrem.
Klidná ulice Svatopluka Čecha v příjemné městské části Královo Pole s výbornou občanskou vybaveností a rychlou dostupností do centra města byla hlavním kritériem pro výběr místa.
Původní jednopodlažní rodinný dům byl v minulosti rozdělen na dva, pak už samostatně každý rostl jinou cestou. Menší polovina (asi zlobivější syn :-), která na první pohled vypadala neutěšeně a neudržovaně nás zaujala.
Základní myšlenkou tohoto konceptu je přiznat a naopak podpořit úzkou formu parcely pomocí podélných liniových vazeb nikoli příčných. Až třetí dispoziční a objemový koncept potvrdil, že i na tak úzké (uliční fronta 4,8m, pak omezení původními komíny na 4,4m a nakonec rozšíření směrem do zahrady na 5,5m) a 63,4m dlouhé parcele dokážeme najít krásný prostor pro život. Domem na celou jeho hloubku prochází světlo a sluneční paprsky skrz dům svítí až na ulici.

The BIG SMALL HOUSE of an architect's family is a terrace house with a land plot width of 4.4 to 5.5m and will draw attention thanks to its simplicity, sophistication of details and utilisation of literally each and every inch.
The quiet street Svatopluka Čecha in the attractive city district of Královo Pole with excellent civic amenities and fast connection to the city centre was the main criterion for selecting the location.
The original one-storey single-family house had been divided into two in the past, but then each house was going its own way. What captured our attention is the smaller half (probably the meaner son :-) that looked desperate and desolate.
The basic idea of this concept is to admit and even support the narrow shape of the land plot with longitudinal, not transverse links. Only the third layout and volume concept confirmed that even on such a narrow plot (4.8m street front, limitations to 4.4m due to original chimneys and finally the extension to the garden to 5.5m) with a length of 63.4m we can find beautiful space for living. Light penetrates the full depth of the house and the sun is shining through the house all the way up to the street.

Project description

Do domu se vstupuje přes tzv. forhaus, otevřený nevytápěný prostor, který zavírá branka a brána z pororoštu. Hmota objektu se tak vznáší nad ulicí. Toto řešení splňuje hned několik požadavků, bez kterých by dům nemohl fungovat. Vzhledem k možné šířce by nebylo možné umístit adekvátní nástupní prostor současně s potřebnou šířkou garáže. Jedno auto tedy parkuje ve forhausu a druhé pak níže v garáži. Přes 1.PP je možné projít do zahrady kolem malého vinného sklípku postaveného z cihel původního objektu.
Po krátkém nástupním schodišti vstupujeme do 1.NP, které je plné světla a vzduchu díky tzv. raum-planu. Strop nad 1.NP prochází v jedné úrovni, na rozdíl od podlahy, která se postupně snižuje směrem od ulice / forhausu až do zahrady. Bazilikální osvětlení kuchyně pak umocňuje prostor a propouští jižní slunce hluboko do dispozice.
Přístup do dalších pater zajišťuje lineární schodiště přes dvě podlaží. Z hlediska prostoru i funkce se postupně mění šířky schodišť i pohodlnost (čím výš tím strmější). Extrémní je pak výstup na střechu, kde jsme použili schodiště mlynářské. Všechny prostory pod a nad schodišti jsou plně využity na úložné prostory, které jsou pojaty jako vestavěné. Obkladové panely v bílém lesku jsou opticky přerušovány nikami tak, aby bílá plocha pocitově tvořila stěny místnosti. Díky lesklému povrchu je prostor opticky rozšířený a dokonale prosvětlený.
Jednoduchý design interiéru podporuje jednotným způsobem koncepci. Opakují se zde materiály, jednotná podlaha, bílé stěny občas oživené kontrastními nikami, skříňka z imitace kortenového plechu v koupelnách nebo ve stěně zapuštěná LCD obrazovka.
Společenský prostor přirozeně navazuje na úzkou zahradu ve vnitrobloku, a využívá tak všech jeho výhod jako jsou absolutní klid a soukromí, mnoho vzrostlé zeleně a posezení v zahradním altánu, který vypadá jako by se malý vagónek odpojil od hmoty obývacího pokoje. Důležitým prvkem je vodní hladina koupacího jezírka, která ve všech ročních obdobích odráží oblohu i slunce do interiéru.

We enter the building through the so-called "forhaus", an open and unheated space that ends with a gate made of step grating. The mass of the structure is therefore floating above the street. This solution meets several requirements without which the house could not function. Due to the limited width, it would not be possible to place an adequate entrance space and ensure the necessary width of the garage. This means that one car is parked in the hall (forhaus) and the other one in the garage below. Through the basement storey we can come to the garden and walk around a small wine cellar built of bricks of the original building.
Behind a short stairway we enter the 1st storey which is full of light and air thanks to the so-called raum-plan (space plan). The basilica-like lighting of the kitchen then enhances the space and lets the southern sun go deep into the layout.
Access to the other storeys is provided by a linear staircase across two storeys. From the point of view of space and function, the staircase widths and the comfort are changing gradually (the higher the steeper). Extreme is the exit to the roof where we used loft stairs. All rooms below and above the staircases are fully utilised as storage space and are designated as built-in storage space. Cladding panels with a white shade are visually interrupted by niches, so that the white surface evokes the feeling of a wall. Thanks to the glossy surface, the space is visually enlarged and perfectly illuminated.
The simple interior design supports the uniform concept. Materials are reoccuring here, there is a uniform floor, the white walls are sometimes revived by contrasting niches, we can see a cabinet imitating corten sheets in bathrooms or an LCD screen recessed in the wall.
The social space naturally follows the narrow back yard garden, making use of all its benefits such as absolute peace and privacy, plenty of full-grown trees and plants and seats in the summer house which looks like a small train wagon disconnected from the mass of the living room. An important feature is the water level of the small bathing pond, which reflects the sky and sun into the interior in all seasons.

Technical information

CELKOVÁ PLOCHA POZEMKU 333 m2
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 105

HPP - HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA CELKEM 306
1PP (PODZEMNÍ PATRO) 73
1NP (NADZEMNÍ PATRO) 105
2NP 64
3NP 64

UŽITNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 183
1NP 86,5
2NP 48
3NP 48,5


TOTAL LAND SIZE 333 sqm
BUILT-UP AREA 105

GROSS FLOOR SIZE TOTAL 306
BASEMENT STOREY 73
GROUND FLOOR 105
FIRST FLOOR 64
SECOND FLOOR 64

UTILITY SPACE OF STOREYS ABOVE GROUND 183
GROUND FLOOR 86.5
FIRST FLOOR 48
SECOND FLOOR 48.5

Co-authors

KYZLINK ARCHITECTS / Petr Pospíšil, Ivana Hrazdilová Stiborková, Ondřej Drozd, Kristýna Sobotková Krobátová