Go back

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE

Project category - N

Místo realizace

Starobělská 1392/74, 702 00 Ostrava - Zábřeh

Investor

VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., Ruská 3077/135, Ostrava – Zábřeh

Dodavatel

EKKL a.s., Altýře 582 , 767 01 Kroměříž

Datum dokončení projektu

4.1.2016

Project idea

Atletická hala závěrečně doplňuje koncept sportovního komplexu sestávajícího z otevřeného lehkoatletického a fotbalového stadionu, víceúčelové hokejové haly a přidruženého hotelu.

Záměrem autorů bylo vytvořit signifikantní a nezaměnitelný koncept, který však svým výrazem nebude konkurovat starší a dominantní hokejové hale.
Hala je „rozkročena“ nad stávajícím atletickým tréninkovým tunelem. Jednoduchý elipsovitý tvar haly doplňují dvě hmoty obslužných objektů přisazené ze severozápadu a severovýchodu. V první jsou umístěny neveřejný vstup, šatny sportovců a zázemí pro rozhodčí a organizátory soutěží, ve druhé jsou hlavní vstup návštěvníků, stravovací zařízení a VIP zóna. Ze severovýchodu se atletická hala těsně přimyká k podnoži Ostrava Arény, se kterou je provozně propojena. Hmotové řešení využívá konfigurace terénu, který se mírně svažuje k jihozápadu.

Atletická hala byla uvedena do provozu 4. ledna 2016. Jedná se o nejmodernější atletickou halu v České republice. Je navržena prioritně pro lehkou atletiku, ale nabízí možnosti využití i pro mnoho jiných sportovních aktivit – badminton, futsal, judo atd.

Hala vyhovuje normám Mezinárodní atletické federace IAAF, umožňuje celoroční přípravu a splňuje podmínky pro konání atletických závodů a mezinárodních mítinků v zimní halové sezóně. Atletická hala byla dějištěm Halového mistrovství České republiky mužů a žen v atletice 2016 a prošla s hvězdičkou. Celý sportovní komplex, tedy atletická hala a Městský stadion, je vybrán pro atletiku a fotbal do projektu Národních olympijských center, tj. mezi sedm míst v celé České republice.
_____________________________________________________________
Introduction

The athletic hall finally complements the concept of a sports complex comprising an open track-and-field and football stadium, a multipurpose ice-hockey hall and affiliated hotel.
The authors’ intention was to create a significant and unmistakeable concept which, however, will not compete with the older and dominant ice-hockey hall as regards its look.
The hall is “straddled” above an existing athletic training tunnel. The simple elliptical shape of the hall is complemented by two masses of service structures annexed from the northwest and northeast. The first houses a private entrance, sportspeople’s dressing rooms and facilities for referees and competition organisers, and the other houses the main visitors’ entrance, catering facilities and VIP zone. From the northeast, the athletic hall adheres closely to the base of Ostrava Arena, with which it is interconnected operationally. The mass design makes use of the configuration of the terrain which slopes slightly to the southwest.
The athletic hall was commissioned on 4 January 2016. It is the most modern athletic hall in the Czech Republic. It is designed preferentially for track and field but it also offers facilities for being used for many other sports activities – badminton, futsal, judo etc.
The hall complies with the standards of the International Association of Athletics Federations (IAAF); it facilitates all-year-long training and preparation and meets the conditions for holding athletic races and international meetings in a winter indoor season. The athletic hall was the venue of the 2016 Men’s and Women’s Athletic Indoor Championships of the Czech Republic and it stood the test brilliantly. The entire sports complex, i.e. the athletic hall and Municipal Stadium, has been selected for athletics and football for the project of National Olympic Centres, i.e. among seven places in the entire Czech Republic.

Project description

Základní údaje:
Náklady stavby 337 mil Kč/13 mil. EUR
Obestavěný prostor 107 785 m3 hala / 9 952 m3 atletický tunel
Užitková plocha 6 875 m2 hala / 2 073 m2 atletický tunel
Tribuna pro 1012 diváků

Účel stavby a základní koncepce:
Objem vlastní haly je dán rozměry sportovišť, která splňují požadavky pravidel Mezinárodní atletické federace (IAAF) pro halové soutěže. V hale je umístěn běžecký ovál s šesti drahami o délce 200 metrů, osmi přímými drahami o délce 60 metrů a sektory pro skok do výšky, skok do dálky, skok o tyči a vrh koulí. Součástí atletické haly je i stávající atletický tunel s přímou dráhou dlouhou 100 metrů, sektorem pro skok do dálky a posilovnou. Atletickou halu však nevyužívají jen atleti, ale také hokejové kluby, policejní a hasičské sbory, sportovní kluby, školy se sportovním zaměřením či široká veřejnost.
Území pro výstavbu atletické haly se nachází v těsném sousedství víceúčelové haly Ostrava Aréna, se kterou bude provozně propojena. S umístěním atletické haly v blízkosti Ostrava Arény se počítalo již v původním projektu Paláce kultury a sportu zpracovaném architektem Vladimírem Dědečkem v sedmdesátých letech minulého století. Spolu s nepříliš vzdáleným, nově rekonstruovaným Městským stadionem, kde letos začal hrát fotbalový Baník Ostrava a koná se na něm atletická Zlatá tretra a ubytovacími kapacitami v bezprostředním okolí tak vznikl sortovní komplex splňující ty nejvyšší nároky na pořádání sportovních i kulturních akcí.
Architektonické řešení :
Hala je „rozkročena“ nad stávajícím atletickým tréninkovým tunelem. Jednoduchý elipsovitý tvar haly doplňují dvě hmoty obslužných objektů přisazené ze severozápadu a severovýchodu. V první jsou umístěny neveřejný vstup, šatny sportovců a zázemí pro rozhodčí a organizátory soutěží, ve druhé jsou hlavní vstup návštěvníků, stravovací zařízení a VIP zóna. Ze severovýchodu se atletická hala těsně přimyká k podnoži Ostrava Arény, se kterou je provozně propojena. Hmotové řešení využívá konfigurace terénu, který se mírně svažuje k jihozápadu.
Vzhledem k tomu, že hala je určena především pro trénink atletických disciplín bylo rozhodnuto na základě zkušeností s provozem podobných zařízení minimalizovat prosklené plochy fasád - jedná se zejména o štítové zdi. Na těch je použita kombinace imitace pohledového betonu Baumit a ploch provětrávané fasády opatřené fasádními deskami Cembrit Zenit v šedém odstínu. Krytina střechy je navržena z materiálu Rheinzink-prePatina v modrošedém odstínu, na fasádách obslužných objektů je zčásti použit kontaktní zateplovací systém a zčásti provětrávaná fasáda s obkladovými deskami FunderMax Exterior v dezénu imitujícím vzhled kortenového plechu. Jihovýchodní fasáda je rytmizovaná diagonálními ocelovými vzpěrami.

Provozně - dispoziční řešení:
Situování podélné osy haly ve směru SV-JZ umožnilo striktní oddělení pohybu návštěvníků a sportovců. Dispoziční a provozní řešení haly využívá konfigurace terénu, který se svažuje směrem k jihozápadu. Atletická hala tak má tři výškové úrovně (1.PP, 1.NP a 2.NP). Provozně je hala rozdělena na neveřejnou část sloužící sportovcům a část veřejnou pro návštěvníky sportovních akcí.
Celý provoz haly je navržen jako bezbariérový tak, aby byl zajištěn přístup osob se ztíženou schopností pohybu a orientace do všech částí haly.
_____________________________________________________________
Basic data:
Construction cost CZK 337 million / € 13 million
Enclosed space 107,785 m3 hall / 9,952 m3 athletic tunnel
Usable area 6,875 m2 hall / 2,073 m2 athletic tunnel
Stand capacity 1,012 spectators

Purpose of construction and basic concept :
The capacity of the hall proper is given by the dimensions of the sports grounds that comply with the requirements of the rules of the International Association of Athletics Federations (IAAF) for indoor competitions. In the hall there is a running oval with six lanes 200 metres in length, eight direct lanes 60 metres in length, and high jump, long jump, pole vault and shot put areas. The athletic hall also includes the existing athletic tunnel with a 100 metres long straight lane, long-jump sector and gym. However, the athletic hall is not only used by athletes but also by ice-hockey clubs, police forces and fire brigades, sports clubs, sports-oriented schools, and the general public.
The territory for the construction of the athletic hall is situated in the close vicinity of the multipurpose Ostrava Arena, with which it will be operationally interconnected. Locating an athletic hall near Ostrava Arena of the Palace of Culture and Sports was taken into account already in the original design prepared by architect Vladimír Dědeček in the 1970s. Along with the newly redeveloped Municipal Stadium not too far away, where Football Club Baník Ostrava began to play its home matches this year and where the Golden Spike in athletics takes place, and accommodation capacities in the immediate vicinity, a sports complex meeting the highest requirements for holding sporting and cultural events has thus been created.
Architectural design :
The hall is “straddled” above the existing athletic training tunnel. The simple elliptical shape of the hall is complemented by two masses of service structures annexed from the northwest and northeast. The first houses a private entrance, sportspeople’s dressing rooms and facilities for referees and competition organisers, and the other houses the main visitors’ entrance, catering facilities and VIP zone. From the northeast, the athletic hall adheres closely the base of Ostrava Arena, with which it is interconnected operationally. The material solution makes use of the configuration of the terrain which slopes slightly to the southwest.
Considering the fact that the hall is intended mainly for the training of athletic events, it was decided based on experience with the operation of similar facilities to minimise glazed surfaces of the façades – this involves mainly the flank walls. A combination of an imitation of Baumit fair-faced concrete and areas of ventilated façades fitted with Cembrit Zenit façade boards in a grey shade is used on them. The roof covering is designed using Rheinzink-prePatina material in a blue-grey shade; used on the façades of the service structures is partly a contact heat-insulation system and partly a ventilated façade with FunderMax Exterior panels of a design that imitates the appearance of cortene sheet metal. The southeastern façade is rhythmised by diagonal steel struts.
Operational and layout design :
Situating the hall’s longitudinal axis towards NE-SW made it possible to strictly separate the movement of visitors and sportspeople. The layout and operational design of the hall utilises the configuration of the terrain that slopes towards the southwest. Hence, the athletic hall has three height levels (underground level 1, ground floor and first floor). In terms of its operation, the hall is divided into a non-public part, which is used by sportspeople, and a public part for visitors of sporting events.
The entire running of the hall is designed as barrier-free so as to provide access to persons with reduced mobility into all the sections of the hall.

Technical information

Statické a materiálové řešení střešní konstrukce:

Nosnou konstrukci haly lze rozdělit na dvě základní dílčí vzájemně spolupůsobící části z hlediska materiálového řešení. Jednou je nosná dřevěná konstrukce střechy, druhou nosná železobetonová konstrukce skeletu, do které jsou přenášeny svislé a vodorovné síly od dřevěné části konstrukce.
Nosná střešní konstrukce je navržena z rovinných dřevěných zakřivených vazníků a konstrukce zavětrování v kombinaci prutů z oceli a dřeva. Vazníky jsou řešeny jako trojkloubový nosník s poměrně plochým zakřivením střednice. Obloukové nosníky profilu 240/2000 jsou hlavním nosným prvkem dřevěné konstrukce střechy. Rozpětí střešních vazníků činí téměř 62 metrů.

Za zmínku stojí i řešení výztužné konstrukce ve střešní rovině. Jsou zde použity trubky místo standardních táhel, důvodem bylo že při použití jednostranných táhel je výztužné pole více deformovatelné (zkosení) a tím se celkově snižuje globální tak i lokální stabilita nosné střešní konstrukce i jejich prvků.
Pro zvýšení tuhosti kolmo na svislou rovinu střešních vazníků byly navrženy oboustranné šikmé vzpěry (ocelové trubky) kotvené do vazníků a do stabilitních horizontálních prutů.
Po celou dobu montáže probíhala geodetická kontrola geometrie konstrukce, která prokázala chování konstrukce jako celku na základě výpočetních modelů s vlivem přesnosti výroby a montáže.

Střešní plášť a krytina:
Střešní a obvodový plášť je tvořen prefabrikovanými panely, Panely se skládají z podhledové části, nosné konstrukce a odvětrané vzduchové mezery se záklopem. Na tento záklop je poté prováděna falcovaná titanzinková krytina. Mezi nosná žebra je umístěna minerální tepelná izolace. Střešní krytinu tvoří pásy z materálu RHEINZINK prePATINA blaugrau.
___________________________________________________________
Static and material design of the roof structure::
The load-bearing structure of the hall can be divided into two basic partial mutually co-acting parts in terms of the material design. One of them is the load-bearing wooden structure of the roof, and the other is the load-bearing reinforced-concrete of the skeleton, into which vertical and horizontal forces from the wooden part of the structure are transmitted.
The design of the load-bearing roof structure features plane wooden curved trusses and a wind-bracing structure in a combination of steel and wooden bars. The trusses are designed as a three-hinged beam with a relatively flat curvature of the centre line. Arched beams of a 240/2000 profile are the main load-bearing element of the wooden structure of the roof. The span of the roof trusses is almost 62 metres.

The design of the reinforcing structure in the roof plane is worth mentioning, too. Tubes instead of standard tie rods are used there. The reason for it was the fact that when one-sided tie rods are used, the reinforcement field is more deformable (bevelling), and thus both the global and local stability of the roof load-bearing structure and its elements are reduced overall.
Double-sided inclined struts (steel tubes) anchored into the trusses and into horizontal stability bars were designed to increase the rigidity perpendicularly to the vertical plane of the roof trusses.
Geodetic inspection of the geometry of the structure took place throughout the assembly. It proved the behaviour of the structure as a whole on the basis of computational models with an effect of the accuracy of production and assembly.

Roof cladding and covering:
The roof cladding and envelope are composed of precast panels. The panels consist of a ceiling part, load-bearing structure and ventilated air gaps with a subfloor. Rabbeted titanium-zinc roofing is then executed on the subfloor. Mineral thermal insulation is placed between the load-bearing ribs. The roof covering is composed of strips of RHEINZINK prePATINA blaugrau material.


Co-authors

Ing. arch. Tomáš Janča
Ing. arch. Jan Zavadil
OSA projekt s.r.o. (dnes nástupnická organizace CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.)