Go back

- Obnova Nexova domu v Telči - Renovation of Nex House (Nexův dům) in Telč

Project category - R

Miloslav Hanzl 63 years old, architect
Czech Republic

Místo realizace

Palackého 29, Telč

Investor

Pavel Jerie
Palackého 29, Telč

Dodavatel

STARKON a.s., Stará Říše

Datum dokončení projektu

9.2016

Project idea

Palackého 29, Telč
Záměrem obnovy bylo znovuoživení domu pro kvalitní soudobé bydlení s maximálním využitím všech, tedy i skrytých, historických hodnot. Navrhované úpravy musí respektovat skutečnost, že se jedná o záchranu památkově chráněného objektu. Charakter stavby tedy nebude nijak měněn a do vlastní hmoty smí být zasahováno pouze v nutném rozsahu z důvodu očištění dispozice od nánosu novodobých vestaveb a nevhodných stavebních úprav včetně zajištění stability konstrukcí a řádného soudobého technické vystrojení. Ztvárnění nových stavebních a výplňové prvků je navrženo s vědomím pokusu o návrat k již ztracené historické vrstevnatosti.
Palackého 29, Telč
The intent of the renovation was the revitalisation of the property for quality modern living with maximum utilisation of all features, including hidden historical values. The proposed modifications must respect the fact that this concerns the safeguarding of a listed building. Thus, the character of the building shall not be changed in any way and changes to the actual mass of the building are only possible to the necessary extent in order to remove layers of modern and unsuitable building modifications from the disposition, including securing the stability of the structures and installation of proper contemporary technical equipment. The creation of a new building and its windows and doors is designed with an awareness of the effort to return to the already lost historical stratification.

Project description

Měšťanský dům v Palackého ulici čp.29, pravděpodobná srostlice dvou domů, západní gotický a východní renesanční, je nemovitou kulturní památkou a zároveň se nachází v území městské památkové rezervace města Telč, zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO.
Od konce 20. století byl objekt neobydlený. Neuvážené stavební úpravy z doby, kdy byl dům rozdělen na několik bytových jednotek ale i absence jakékoli základní stavební údržby zapříčinily, že konstrukce před obnovou vykazovaly náznaky blížící se k havarijnímu stavu. Jen těžko se ve skladbě domu nacházely alespoň dílčí pozůstatky hodnot patřících k historickému objektu.
Vyčištěním dispozic od nevhodných vestaveb se podařilo v plném rozsahu prezentovat původní skladbu domu, včetně vstupní klenuté síně – mázhauzu a palácových prostor prvního patra s osovým průhledem dveřmi po celé délce uličního traktu. Osazením různorodých originálů kování na repliky dveří, obnovou dlážděných i dřevěných podlah, výmalbou s přepisem historické výzdoby, presentováním nalezených trámových stropů a osazením historických svítidel včetně sbírkového vybavení interiéru se podařilo navrátit do objektu ztracenou historickou vrstevnatost. Kvalitně provedená obnova renesanční fasády s malovanou rustikou, polychromovanými kamennými prvky, okny za špaletou s mřížemi v úrovni přízemí, vstupními dveřmi a vraty provedenými dle dobových předloh, navrátila starobylému domu důstojný vzhled.
Moderně pojatá hygienická centra, vložená do zbytkových, v minulosti již poničených prostor, kuchyně s potřebným vybavením a nová dvorní vestavba s terasou a garáží posunula užitnost domu do 21. století. Objekt slouží pro trvalé bydlení.


The burger house at Palackého St. No. 29, probably a union of two houses with a Gothic western side and a Renaissance eastern side, is a landmark building located within the city heritage reservation of Telč, which is inscribed on the UNESCO List of World Cultural and Natural Heritage.
The building had been vacant since the end of the 20th century. The inappropriate building modifications from the period in which the house was divided into several residential units, but also the absence of any basic building maintenance, resulted in a situation in which prior to the renovation the building showed signs of imminent crisis. In fact, it was difficult to identify even partial remains of the valuable elements of the historical building.
The removal of unsuitable additions revealed in full the initial structure of the house, including the vaulted entrance hall (maashaus) and palace spaces on the first floor with glazed doors in a line down the full length of the street tract. The installation of varied original forgings on the door replicas, the renovation of the tiled and wooden floors, painting with copies of the historical decorations, the revealing of the discovered beam ceilings and the installation of historical lamps, including interior collection furnishings restored the building’s lost historical complexity.
The quality renovation of the Renaissance façade with painted rustication, poly-chrome stone elements, casement windows with bars at ground floor level, entrance doors and gates created with period models returned the dignified appearance to the ancient house.
The modern hygienic centre built into the previously destroyed residual space, a kitchen with the necessary equipment and a new addition in the courtyard with a terrace and garage has equipped the building for the 21st century. After restoration, the building is used as a permanent residence.

Technical information

- dvoupodlažní objekt s krovem
- dvoupatrové sklepení
- půdorys ve tvaru U přilehlý ke kostelu s věží Sv. Ducha
- celková plocha – zastavěná plocha + nádvoří … 385 m2
- nádvoří – plocha ……………. 67 m2
- obytný objekt (1PP+ 2NP+krov) .. zastavěná plocha …. 260 m2
- dvorní objekt (1NP)… zastavěná plocha … 58 m2
- vytápění podlahové + radiátory, zdroj tepelné čerpadlo
- požární a zabezpečovací signalizace
- objekt napojen na městskou infrastrukturu

- two-storey building with roof truss
- two-storey basement
- U-shaped layout neighbouring the Church of the Holy Spirit with tower
- total area – built-up area + courtyard … 385 m2
- courtyard – area ……………. 67 m2
- residential building (1 underground storey + 2 storeys above ground + roof truss)... Built-up area …. 260 m2
- building in the courtyard (1 above-ground storey)… built-up area … 58 m2
- floor heating + radiators, heat source – heat pump
- fire and security signalling
- building connected to the city infrastructure

Co-authors

arch. Miloslav Hanzl - památkový architekt
Pavel Jerie - památkář